ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله کریمی پور، امیر حمزه عزیزی، حسین ربیعی، افشین متقی، (1397). تبیین مولفه های اثرگذار بر پیوند استراتژیک کشورها مطالعه موردی؛ ایران و عراق، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، 21-39. magiran.com/p1820893
Amirhamze Azizi , Hosein Rabiei, Afshin Mitaghi, (2018). Explaining geopolitical components affecting the strategic linkages of countries Case Study: Iran and Iraq, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), 21-39. magiran.com/p1820893
یدالله کریمی پور، امیر حمزه عزیزی، حسین ربیعی، افشین متقی، تبیین مولفه های اثرگذار بر پیوند استراتژیک کشورها مطالعه موردی؛ ایران و عراق. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1397؛ 18(48): 21-39. magiran.com/p1820893
Amirhamze Azizi , Hosein Rabiei, Afshin Mitaghi, Explaining geopolitical components affecting the strategic linkages of countries Case Study: Iran and Iraq, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2018; 18(48): 21-39. magiran.com/p1820893
یدالله کریمی پور، امیر حمزه عزیزی، حسین ربیعی، افشین متقی، "تبیین مولفه های اثرگذار بر پیوند استراتژیک کشورها مطالعه موردی؛ ایران و عراق"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 18، شماره 48 (1397): 21-39. magiran.com/p1820893
Amirhamze Azizi , Hosein Rabiei, Afshin Mitaghi, "Explaining geopolitical components affecting the strategic linkages of countries Case Study: Iran and Iraq", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 18, no.48 (2018): 21-39. magiran.com/p1820893
یدالله کریمی پور، امیر حمزه عزیزی، حسین ربیعی، افشین متقی، (1397). 'تبیین مولفه های اثرگذار بر پیوند استراتژیک کشورها مطالعه موردی؛ ایران و عراق'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، صص.21-39. magiran.com/p1820893
Amirhamze Azizi , Hosein Rabiei, Afshin Mitaghi, (2018). 'Explaining geopolitical components affecting the strategic linkages of countries Case Study: Iran and Iraq', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), pp.21-39. magiran.com/p1820893
یدالله کریمی پور؛ امیر حمزه عزیزی؛ حسین ربیعی؛ افشین متقی. "تبیین مولفه های اثرگذار بر پیوند استراتژیک کشورها مطالعه موردی؛ ایران و عراق". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18 ،48 ، 1397، 21-39. magiran.com/p1820893
Amirhamze Azizi ; Hosein Rabiei; Afshin Mitaghi. "Explaining geopolitical components affecting the strategic linkages of countries Case Study: Iran and Iraq", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18, 48, 2018, 21-39. magiran.com/p1820893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال