ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصح قادری، بهلول علیجانی، زهرا حجازی زاده، محمد سلیقه، (1397). مدل فضایی تولید گندم دیم استان کردستان با ریز پهنه بندی اقلیم کشاورزی، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، 1-19. magiran.com/p1820894
Naseh Qaderi, Bohlol Alijani , (2018). Spatial modeling of rainfed wheat yield using agroclimaticmicrozonation in Kurdistan, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), 1-19. magiran.com/p1820894
ناصح قادری، بهلول علیجانی، زهرا حجازی زاده، محمد سلیقه، مدل فضایی تولید گندم دیم استان کردستان با ریز پهنه بندی اقلیم کشاورزی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1397؛ 18(48): 1-19. magiran.com/p1820894
Naseh Qaderi, Bohlol Alijani , Spatial modeling of rainfed wheat yield using agroclimaticmicrozonation in Kurdistan, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2018; 18(48): 1-19. magiran.com/p1820894
ناصح قادری، بهلول علیجانی، زهرا حجازی زاده، محمد سلیقه، "مدل فضایی تولید گندم دیم استان کردستان با ریز پهنه بندی اقلیم کشاورزی"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 18، شماره 48 (1397): 1-19. magiran.com/p1820894
Naseh Qaderi, Bohlol Alijani , "Spatial modeling of rainfed wheat yield using agroclimaticmicrozonation in Kurdistan", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 18, no.48 (2018): 1-19. magiran.com/p1820894
ناصح قادری، بهلول علیجانی، زهرا حجازی زاده، محمد سلیقه، (1397). 'مدل فضایی تولید گندم دیم استان کردستان با ریز پهنه بندی اقلیم کشاورزی'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(48)، صص.1-19. magiran.com/p1820894
Naseh Qaderi, Bohlol Alijani , (2018). 'Spatial modeling of rainfed wheat yield using agroclimaticmicrozonation in Kurdistan', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18(48), pp.1-19. magiran.com/p1820894
ناصح قادری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه. "مدل فضایی تولید گندم دیم استان کردستان با ریز پهنه بندی اقلیم کشاورزی". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18 ،48 ، 1397، 1-19. magiran.com/p1820894
Naseh Qaderi; Bohlol Alijani . "Spatial modeling of rainfed wheat yield using agroclimaticmicrozonation in Kurdistan", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 18, 48, 2018, 1-19. magiran.com/p1820894
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال