ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد نخزری خداخیر، امیرحسین حقیقی، محمدرضا حامدی نیا، کریم نیک خواه، (1396). تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن(CoQ10) بر مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس، نشریه ارمغان دانش، 22(6)، 702-713. magiran.com/p1820971
J. Nakhzari Khodakheir , Ah Haghighi, Mr Hamedinia, K. Nikkhah, (2018). The Effects of Combined Exercise Training with Aerobic Dominant and Coenzyme Q10 Supplementation on Serum Levels of IL-10 and TNF-α in Patient with Multiple Sclerosis, Armaghane-danesh, 22(6), 702-713. magiran.com/p1820971
جواد نخزری خداخیر، امیرحسین حقیقی، محمدرضا حامدی نیا، کریم نیک خواه، تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن(CoQ10) بر مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس. نشریه ارمغان دانش، 1396؛ 22(6): 702-713. magiran.com/p1820971
J. Nakhzari Khodakheir , Ah Haghighi, Mr Hamedinia, K. Nikkhah, The Effects of Combined Exercise Training with Aerobic Dominant and Coenzyme Q10 Supplementation on Serum Levels of IL-10 and TNF-α in Patient with Multiple Sclerosis, Armaghane-danesh, 2018; 22(6): 702-713. magiran.com/p1820971
جواد نخزری خداخیر، امیرحسین حقیقی، محمدرضا حامدی نیا، کریم نیک خواه، "تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن(CoQ10) بر مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس"، نشریه ارمغان دانش 22، شماره 6 (1396): 702-713. magiran.com/p1820971
J. Nakhzari Khodakheir , Ah Haghighi, Mr Hamedinia, K. Nikkhah, "The Effects of Combined Exercise Training with Aerobic Dominant and Coenzyme Q10 Supplementation on Serum Levels of IL-10 and TNF-α in Patient with Multiple Sclerosis", Armaghane-danesh 22, no.6 (2018): 702-713. magiran.com/p1820971
جواد نخزری خداخیر، امیرحسین حقیقی، محمدرضا حامدی نیا، کریم نیک خواه، (1396). 'تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن(CoQ10) بر مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس'، نشریه ارمغان دانش، 22(6)، صص.702-713. magiran.com/p1820971
J. Nakhzari Khodakheir , Ah Haghighi, Mr Hamedinia, K. Nikkhah, (2018). 'The Effects of Combined Exercise Training with Aerobic Dominant and Coenzyme Q10 Supplementation on Serum Levels of IL-10 and TNF-α in Patient with Multiple Sclerosis', Armaghane-danesh, 22(6), pp.702-713. magiran.com/p1820971
جواد نخزری خداخیر؛ امیرحسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ کریم نیک خواه. "تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن(CoQ10) بر مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس". نشریه ارمغان دانش، 22 ،6 ، 1396، 702-713. magiran.com/p1820971
J. Nakhzari Khodakheir ; Ah Haghighi; Mr Hamedinia; K. Nikkhah. "The Effects of Combined Exercise Training with Aerobic Dominant and Coenzyme Q10 Supplementation on Serum Levels of IL-10 and TNF-α in Patient with Multiple Sclerosis", Armaghane-danesh, 22, 6, 2018, 702-713. magiran.com/p1820971
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال