ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله رحیمی شیخ، مانی شریفی، محمدرضا شهریاری، (1397). طراحی مدل زنجیره تامین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 7(27)، 127. magiran.com/p1821086
Habibolah Rahimi Sheikh, Mani Sharifi, Mohammad Reza Shahriari, (2018). Designing a Resiliense Supply Chain Model (Case Study: the Welfare Organization of Iran), Journal of Industrial Management Perspective, 7(27), 127. magiran.com/p1821086
حبیب الله رحیمی شیخ، مانی شریفی، محمدرضا شهریاری، طراحی مدل زنجیره تامین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور). فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1397؛ 7(27): 127. magiran.com/p1821086
Habibolah Rahimi Sheikh, Mani Sharifi, Mohammad Reza Shahriari, Designing a Resiliense Supply Chain Model (Case Study: the Welfare Organization of Iran), Journal of Industrial Management Perspective, 2018; 7(27): 127. magiran.com/p1821086
حبیب الله رحیمی شیخ، مانی شریفی، محمدرضا شهریاری، "طراحی مدل زنجیره تامین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)"، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 7، شماره 27 (1397): 127. magiran.com/p1821086
Habibolah Rahimi Sheikh, Mani Sharifi, Mohammad Reza Shahriari, "Designing a Resiliense Supply Chain Model (Case Study: the Welfare Organization of Iran)", Journal of Industrial Management Perspective 7, no.27 (2018): 127. magiran.com/p1821086
حبیب الله رحیمی شیخ، مانی شریفی، محمدرضا شهریاری، (1397). 'طراحی مدل زنجیره تامین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)'، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 7(27)، صص.127. magiran.com/p1821086
Habibolah Rahimi Sheikh, Mani Sharifi, Mohammad Reza Shahriari, (2018). 'Designing a Resiliense Supply Chain Model (Case Study: the Welfare Organization of Iran)', Journal of Industrial Management Perspective, 7(27), pp.127. magiran.com/p1821086
حبیب الله رحیمی شیخ؛ مانی شریفی؛ محمدرضا شهریاری. "طراحی مدل زنجیره تامین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 7 ،27 ، 1397، 127. magiran.com/p1821086
Habibolah Rahimi Sheikh; Mani Sharifi; Mohammad Reza Shahriari. "Designing a Resiliense Supply Chain Model (Case Study: the Welfare Organization of Iran)", Journal of Industrial Management Perspective, 7, 27, 2018, 127. magiran.com/p1821086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال