ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد دمیری ، حمیدرضا پوراعتدال، سمانه مسعودی، (1397). بررسی روند کاهش وزن مواد منفجره PETN و پنتاستیت به روش های آنالیز حرارتی DTA/TG، فصلنامه مواد پر انرژی، 12(4)، 219-230. magiran.com/p1821185
S. Damiri, H. R. Pouretedal, S. Masoodi, (2018). Investigation of PETN and Pentastite Explosives Mass Loss Via DTA/TG Thermal Analysis Methods, Journal of Energetic Materials, 12(4), 219-230. magiran.com/p1821185
سجاد دمیری ، حمیدرضا پوراعتدال، سمانه مسعودی، بررسی روند کاهش وزن مواد منفجره PETN و پنتاستیت به روش های آنالیز حرارتی DTA/TG. فصلنامه مواد پر انرژی، 1397؛ 12(4): 219-230. magiran.com/p1821185
S. Damiri, H. R. Pouretedal, S. Masoodi, Investigation of PETN and Pentastite Explosives Mass Loss Via DTA/TG Thermal Analysis Methods, Journal of Energetic Materials, 2018; 12(4): 219-230. magiran.com/p1821185
سجاد دمیری ، حمیدرضا پوراعتدال، سمانه مسعودی، "بررسی روند کاهش وزن مواد منفجره PETN و پنتاستیت به روش های آنالیز حرارتی DTA/TG"، فصلنامه مواد پر انرژی 12، شماره 4 (1397): 219-230. magiran.com/p1821185
S. Damiri, H. R. Pouretedal, S. Masoodi, "Investigation of PETN and Pentastite Explosives Mass Loss Via DTA/TG Thermal Analysis Methods", Journal of Energetic Materials 12, no.4 (2018): 219-230. magiran.com/p1821185
سجاد دمیری ، حمیدرضا پوراعتدال، سمانه مسعودی، (1397). 'بررسی روند کاهش وزن مواد منفجره PETN و پنتاستیت به روش های آنالیز حرارتی DTA/TG'، فصلنامه مواد پر انرژی، 12(4)، صص.219-230. magiran.com/p1821185
S. Damiri, H. R. Pouretedal, S. Masoodi, (2018). 'Investigation of PETN and Pentastite Explosives Mass Loss Via DTA/TG Thermal Analysis Methods', Journal of Energetic Materials, 12(4), pp.219-230. magiran.com/p1821185
سجاد دمیری ؛ حمیدرضا پوراعتدال؛ سمانه مسعودی. "بررسی روند کاهش وزن مواد منفجره PETN و پنتاستیت به روش های آنالیز حرارتی DTA/TG". فصلنامه مواد پر انرژی، 12 ،4 ، 1397، 219-230. magiran.com/p1821185
S. Damiri; H. R. Pouretedal; S. Masoodi. "Investigation of PETN and Pentastite Explosives Mass Loss Via DTA/TG Thermal Analysis Methods", Journal of Energetic Materials, 12, 4, 2018, 219-230. magiran.com/p1821185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال