ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ژندی، ملک شاکری، رضا نوعی رازلیقی، آرمین توحیدی، مجتبی امام وردی، افشین سیفی جمادی، رضا معصومی، (1397). اثر زمان های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(58)، 29-37. magiran.com/p1821449
Mahdi Zhandi , (2018). The effect of equilibration times on post-thawed buck semen in soy lecithin supplemented extender, Iranian Veterinary Journal, 14(58), 29-37. magiran.com/p1821449
مهدی ژندی، ملک شاکری، رضا نوعی رازلیقی، آرمین توحیدی، مجتبی امام وردی، افشین سیفی جمادی، رضا معصومی، اثر زمان های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1397؛ 14(58): 29-37. magiran.com/p1821449
Mahdi Zhandi , The effect of equilibration times on post-thawed buck semen in soy lecithin supplemented extender, Iranian Veterinary Journal, 2018; 14(58): 29-37. magiran.com/p1821449
مهدی ژندی، ملک شاکری، رضا نوعی رازلیقی، آرمین توحیدی، مجتبی امام وردی، افشین سیفی جمادی، رضا معصومی، "اثر زمان های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا"، فصلنامه دامپزشکی ایران 14، شماره 58 (1397): 29-37. magiran.com/p1821449
Mahdi Zhandi , "The effect of equilibration times on post-thawed buck semen in soy lecithin supplemented extender", Iranian Veterinary Journal 14, no.58 (2018): 29-37. magiran.com/p1821449
مهدی ژندی، ملک شاکری، رضا نوعی رازلیقی، آرمین توحیدی، مجتبی امام وردی، افشین سیفی جمادی، رضا معصومی، (1397). 'اثر زمان های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(58)، صص.29-37. magiran.com/p1821449
Mahdi Zhandi , (2018). 'The effect of equilibration times on post-thawed buck semen in soy lecithin supplemented extender', Iranian Veterinary Journal, 14(58), pp.29-37. magiran.com/p1821449
مهدی ژندی؛ ملک شاکری؛ رضا نوعی رازلیقی؛ آرمین توحیدی؛ مجتبی امام وردی؛ افشین سیفی جمادی؛ رضا معصومی. "اثر زمان های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا". فصلنامه دامپزشکی ایران، 14 ،58 ، 1397، 29-37. magiran.com/p1821449
Mahdi Zhandi . "The effect of equilibration times on post-thawed buck semen in soy lecithin supplemented extender", Iranian Veterinary Journal, 14, 58, 2018, 29-37. magiran.com/p1821449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال