ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز اسمی زاده، علی وحیدی فر، احسان رستمی، سعید نوری خراسانی، منصور قیومی، حسین علی خنکدار، (1396). اثردوده بر ریزساختار و خواص مکانیکی اسفنج های لاستیکی تولید شده به روش تک مرحله ای، نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 1(1)، 49-60. magiran.com/p1822187
Elnaz Esmizadeh, Ali Vahidifar, Ehsan Rostami, Saeid Nouri Khorasani, Mansour Ghayoumi, Hossein Ali Khonakdar, (2017). Effect of carbon black on morphological and mechanical properties of rubber foams produced by a single-step method, Journal of Applied researches of chemical - polymer, 1(1), 49-60. magiran.com/p1822187
الناز اسمی زاده، علی وحیدی فر، احسان رستمی، سعید نوری خراسانی، منصور قیومی، حسین علی خنکدار، اثردوده بر ریزساختار و خواص مکانیکی اسفنج های لاستیکی تولید شده به روش تک مرحله ای. نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 1396؛ 1(1): 49-60. magiran.com/p1822187
Elnaz Esmizadeh, Ali Vahidifar, Ehsan Rostami, Saeid Nouri Khorasani, Mansour Ghayoumi, Hossein Ali Khonakdar, Effect of carbon black on morphological and mechanical properties of rubber foams produced by a single-step method, Journal of Applied researches of chemical - polymer, 2017; 1(1): 49-60. magiran.com/p1822187
الناز اسمی زاده، علی وحیدی فر، احسان رستمی، سعید نوری خراسانی، منصور قیومی، حسین علی خنکدار، "اثردوده بر ریزساختار و خواص مکانیکی اسفنج های لاستیکی تولید شده به روش تک مرحله ای"، نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 1، شماره 1 (1396): 49-60. magiran.com/p1822187
Elnaz Esmizadeh, Ali Vahidifar, Ehsan Rostami, Saeid Nouri Khorasani, Mansour Ghayoumi, Hossein Ali Khonakdar, "Effect of carbon black on morphological and mechanical properties of rubber foams produced by a single-step method", Journal of Applied researches of chemical - polymer 1, no.1 (2017): 49-60. magiran.com/p1822187
الناز اسمی زاده، علی وحیدی فر، احسان رستمی، سعید نوری خراسانی، منصور قیومی، حسین علی خنکدار، (1396). 'اثردوده بر ریزساختار و خواص مکانیکی اسفنج های لاستیکی تولید شده به روش تک مرحله ای'، نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 1(1)، صص.49-60. magiran.com/p1822187
Elnaz Esmizadeh, Ali Vahidifar, Ehsan Rostami, Saeid Nouri Khorasani, Mansour Ghayoumi, Hossein Ali Khonakdar, (2017). 'Effect of carbon black on morphological and mechanical properties of rubber foams produced by a single-step method', Journal of Applied researches of chemical - polymer, 1(1), pp.49-60. magiran.com/p1822187
الناز اسمی زاده؛ علی وحیدی فر؛ احسان رستمی؛ سعید نوری خراسانی؛ منصور قیومی؛ حسین علی خنکدار. "اثردوده بر ریزساختار و خواص مکانیکی اسفنج های لاستیکی تولید شده به روش تک مرحله ای". نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر، 1 ،1 ، 1396، 49-60. magiran.com/p1822187
Elnaz Esmizadeh; Ali Vahidifar; Ehsan Rostami; Saeid Nouri Khorasani; Mansour Ghayoumi; Hossein Ali Khonakdar. "Effect of carbon black on morphological and mechanical properties of rubber foams produced by a single-step method", Journal of Applied researches of chemical - polymer, 1, 1, 2017, 49-60. magiran.com/p1822187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال