ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب اورسجی، مهدی تنها خواجه، (1396). بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)، مجله تولید گیاهان زراعی، 10(4)، 173-186. magiran.com/p1822391
Zeynab Oresji , (2018). Study the effect of growth improver and chemichal fertilizer application on growth and yeild of Solanum tuberosum, Electronic Journal of Crop Production, 10(4), 173-186. magiran.com/p1822391
زینب اورسجی، مهدی تنها خواجه، بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum). مجله تولید گیاهان زراعی، 1396؛ 10(4): 173-186. magiran.com/p1822391
Zeynab Oresji , Study the effect of growth improver and chemichal fertilizer application on growth and yeild of Solanum tuberosum, Electronic Journal of Crop Production, 2018; 10(4): 173-186. magiran.com/p1822391
زینب اورسجی، مهدی تنها خواجه، "بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)"، مجله تولید گیاهان زراعی 10، شماره 4 (1396): 173-186. magiran.com/p1822391
Zeynab Oresji , "Study the effect of growth improver and chemichal fertilizer application on growth and yeild of Solanum tuberosum", Electronic Journal of Crop Production 10, no.4 (2018): 173-186. magiran.com/p1822391
زینب اورسجی، مهدی تنها خواجه، (1396). 'بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)'، مجله تولید گیاهان زراعی، 10(4)، صص.173-186. magiran.com/p1822391
Zeynab Oresji , (2018). 'Study the effect of growth improver and chemichal fertilizer application on growth and yeild of Solanum tuberosum', Electronic Journal of Crop Production, 10(4), pp.173-186. magiran.com/p1822391
زینب اورسجی؛ مهدی تنها خواجه. "بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)". مجله تولید گیاهان زراعی، 10 ،4 ، 1396، 173-186. magiran.com/p1822391
Zeynab Oresji . "Study the effect of growth improver and chemichal fertilizer application on growth and yeild of Solanum tuberosum", Electronic Journal of Crop Production, 10, 4, 2018, 173-186. magiran.com/p1822391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال