ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کوچکی، سرور خرم دل، جواد شباهنگ، (1397). اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(1)، 243-261. magiran.com/p1823185
A. Koocheki, S. Khorramdel, J. Shabahang, (2018). Effects of Raised Bed Planting and Nitrogen on Nitrogen Efficiency Indices and Yield of Wheat, Iranian Journal of Field Crops Research, 16(1), 243-261. magiran.com/p1823185
علیرضا کوچکی، سرور خرم دل، جواد شباهنگ، اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1397؛ 16(1): 243-261. magiran.com/p1823185
A. Koocheki, S. Khorramdel, J. Shabahang, Effects of Raised Bed Planting and Nitrogen on Nitrogen Efficiency Indices and Yield of Wheat, Iranian Journal of Field Crops Research, 2018; 16(1): 243-261. magiran.com/p1823185
علیرضا کوچکی، سرور خرم دل، جواد شباهنگ، "اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 16، شماره 1 (1397): 243-261. magiran.com/p1823185
A. Koocheki, S. Khorramdel, J. Shabahang, "Effects of Raised Bed Planting and Nitrogen on Nitrogen Efficiency Indices and Yield of Wheat", Iranian Journal of Field Crops Research 16, no.1 (2018): 243-261. magiran.com/p1823185
علیرضا کوچکی، سرور خرم دل، جواد شباهنگ، (1397). 'اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(1)، صص.243-261. magiran.com/p1823185
A. Koocheki, S. Khorramdel, J. Shabahang, (2018). 'Effects of Raised Bed Planting and Nitrogen on Nitrogen Efficiency Indices and Yield of Wheat', Iranian Journal of Field Crops Research, 16(1), pp.243-261. magiran.com/p1823185
علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل؛ جواد شباهنگ. "اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16 ،1 ، 1397، 243-261. magiran.com/p1823185
A. Koocheki; S. Khorramdel; J. Shabahang. "Effects of Raised Bed Planting and Nitrogen on Nitrogen Efficiency Indices and Yield of Wheat", Iranian Journal of Field Crops Research, 16, 1, 2018, 243-261. magiran.com/p1823185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال