ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد رمضانی، محمود صلحی، مصلح الدین رضایی، (1397). اثر محلول پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(1)، 125-136. magiran.com/p1823199
A. Ramazani, M. Solhi, M. Rezaei, (2018). Effects of Foliar Application of Zinc Fertilizer on Grain Yield and Zinc Content of Rice Grain cv. Sazandegi, Iranian Journal of Field Crops Research, 16(1), 125-136. magiran.com/p1823199
احمد رمضانی، محمود صلحی، مصلح الدین رضایی، اثر محلول پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1397؛ 16(1): 125-136. magiran.com/p1823199
A. Ramazani, M. Solhi, M. Rezaei, Effects of Foliar Application of Zinc Fertilizer on Grain Yield and Zinc Content of Rice Grain cv. Sazandegi, Iranian Journal of Field Crops Research, 2018; 16(1): 125-136. magiran.com/p1823199
احمد رمضانی، محمود صلحی، مصلح الدین رضایی، "اثر محلول پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 16، شماره 1 (1397): 125-136. magiran.com/p1823199
A. Ramazani, M. Solhi, M. Rezaei, "Effects of Foliar Application of Zinc Fertilizer on Grain Yield and Zinc Content of Rice Grain cv. Sazandegi", Iranian Journal of Field Crops Research 16, no.1 (2018): 125-136. magiran.com/p1823199
احمد رمضانی، محمود صلحی، مصلح الدین رضایی، (1397). 'اثر محلول پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16(1)، صص.125-136. magiran.com/p1823199
A. Ramazani, M. Solhi, M. Rezaei, (2018). 'Effects of Foliar Application of Zinc Fertilizer on Grain Yield and Zinc Content of Rice Grain cv. Sazandegi', Iranian Journal of Field Crops Research, 16(1), pp.125-136. magiran.com/p1823199
احمد رمضانی؛ محمود صلحی؛ مصلح الدین رضایی. "اثر محلول پاشی کود روی بر عملکرد دانه و محتوی روی دانه برنج رقم سازندگی". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 16 ،1 ، 1397، 125-136. magiran.com/p1823199
A. Ramazani; M. Solhi; M. Rezaei. "Effects of Foliar Application of Zinc Fertilizer on Grain Yield and Zinc Content of Rice Grain cv. Sazandegi", Iranian Journal of Field Crops Research, 16, 1, 2018, 125-136. magiran.com/p1823199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال