ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میر هاشم موسوی دیجوجین، محمد زاهدی وفا، (1396). ارائه و تبیین ارکان جهت ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، بر اساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه های امام خمینی(ره)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8(32)، 203-235. magiran.com/p1823885
Mirhashem Mosavi Dijijun , Mohammadhadi Zahehedivafa, (2017). Presenting and Explaining Directional Pillars of Public Welfare Strategies Pattern: A Content Analysis of Imam Khomeini's Thoughts, Social Development & Welfare Planing, 8(32), 203-235. magiran.com/p1823885
میر هاشم موسوی دیجوجین، محمد زاهدی وفا، ارائه و تبیین ارکان جهت ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، بر اساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه های امام خمینی(ره). فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1396؛ 8(32): 203-235. magiran.com/p1823885
Mirhashem Mosavi Dijijun , Mohammadhadi Zahehedivafa, Presenting and Explaining Directional Pillars of Public Welfare Strategies Pattern: A Content Analysis of Imam Khomeini's Thoughts, Social Development & Welfare Planing, 2017; 8(32): 203-235. magiran.com/p1823885
میر هاشم موسوی دیجوجین، محمد زاهدی وفا، "ارائه و تبیین ارکان جهت ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، بر اساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه های امام خمینی(ره)"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 8، شماره 32 (1396): 203-235. magiran.com/p1823885
Mirhashem Mosavi Dijijun , Mohammadhadi Zahehedivafa, "Presenting and Explaining Directional Pillars of Public Welfare Strategies Pattern: A Content Analysis of Imam Khomeini's Thoughts", Social Development & Welfare Planing 8, no.32 (2017): 203-235. magiran.com/p1823885
میر هاشم موسوی دیجوجین، محمد زاهدی وفا، (1396). 'ارائه و تبیین ارکان جهت ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، بر اساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه های امام خمینی(ره)'، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8(32)، صص.203-235. magiran.com/p1823885
Mirhashem Mosavi Dijijun , Mohammadhadi Zahehedivafa, (2017). 'Presenting and Explaining Directional Pillars of Public Welfare Strategies Pattern: A Content Analysis of Imam Khomeini's Thoughts', Social Development & Welfare Planing, 8(32), pp.203-235. magiran.com/p1823885
میر هاشم موسوی دیجوجین؛ محمد زاهدی وفا. "ارائه و تبیین ارکان جهت ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، بر اساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه های امام خمینی(ره)". فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8 ،32 ، 1396، 203-235. magiran.com/p1823885
Mirhashem Mosavi Dijijun ; Mohammadhadi Zahehedivafa. "Presenting and Explaining Directional Pillars of Public Welfare Strategies Pattern: A Content Analysis of Imam Khomeini's Thoughts", Social Development & Welfare Planing, 8, 32, 2017, 203-235. magiran.com/p1823885
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال