ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اباذر کریمی راهجردی ، محسن رنانی، مصطفی عمادزاده، سید کمیل طیبی، (1393). بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 5(19)، 79-109. magiran.com/p1824907
Abazar Karimi Rahjerdi , Mohsen Renani, Mostafa Emadzadeh, Seyed Komail Tayebi, (2015). Investigating the Relation between Oil Revenues Fluctuations and Government Size on Social Capital in Iran, Journal of Economics and Modeling, 5(19), 79-109. magiran.com/p1824907
اباذر کریمی راهجردی ، محسن رنانی، مصطفی عمادزاده، سید کمیل طیبی، بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 1393؛ 5(19): 79-109. magiran.com/p1824907
Abazar Karimi Rahjerdi , Mohsen Renani, Mostafa Emadzadeh, Seyed Komail Tayebi, Investigating the Relation between Oil Revenues Fluctuations and Government Size on Social Capital in Iran, Journal of Economics and Modeling, 2015; 5(19): 79-109. magiran.com/p1824907
اباذر کریمی راهجردی ، محسن رنانی، مصطفی عمادزاده، سید کمیل طیبی، "بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 5، شماره 19 (1393): 79-109. magiran.com/p1824907
Abazar Karimi Rahjerdi , Mohsen Renani, Mostafa Emadzadeh, Seyed Komail Tayebi, "Investigating the Relation between Oil Revenues Fluctuations and Government Size on Social Capital in Iran", Journal of Economics and Modeling 5, no.19 (2015): 79-109. magiran.com/p1824907
اباذر کریمی راهجردی ، محسن رنانی، مصطفی عمادزاده، سید کمیل طیبی، (1393). 'بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران'، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 5(19)، صص.79-109. magiran.com/p1824907
Abazar Karimi Rahjerdi , Mohsen Renani, Mostafa Emadzadeh, Seyed Komail Tayebi, (2015). 'Investigating the Relation between Oil Revenues Fluctuations and Government Size on Social Capital in Iran', Journal of Economics and Modeling, 5(19), pp.79-109. magiran.com/p1824907
اباذر کریمی راهجردی ؛ محسن رنانی؛ مصطفی عمادزاده؛ سید کمیل طیبی. "بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 5 ،19 ، 1393، 79-109. magiran.com/p1824907
Abazar Karimi Rahjerdi ; Mohsen Renani; Mostafa Emadzadeh; Seyed Komail Tayebi. "Investigating the Relation between Oil Revenues Fluctuations and Government Size on Social Capital in Iran", Journal of Economics and Modeling, 5, 19, 2015, 79-109. magiran.com/p1824907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال