ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید اسدی، معظمه کردجزی، بهاره شعبانپور، سید مهدی اجاق، انیسه جمشیدی، (1396). بررسی میزان اکسیداسیون چربی در ناگت ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss حاوی عصاره جلبک قهوهای Iyengaria stellataطی نگهداری در دمای -18درجه سانتیگراد، فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان، 6(3)، 27-35. magiran.com/p1825131
Aniseh Jamshidi, Moazame Kord Jezi , (2017). The amount of fat oxidation nugget rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss)containing brown algae extract (Iyengaria stellata) during storage at -18 °C, , 6(3), 27-35. magiran.com/p1825131
امید اسدی، معظمه کردجزی، بهاره شعبانپور، سید مهدی اجاق، انیسه جمشیدی، بررسی میزان اکسیداسیون چربی در ناگت ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss حاوی عصاره جلبک قهوهای Iyengaria stellataطی نگهداری در دمای -18درجه سانتیگراد. فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان، 1396؛ 6(3): 27-35. magiran.com/p1825131
Aniseh Jamshidi, Moazame Kord Jezi , The amount of fat oxidation nugget rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss)containing brown algae extract (Iyengaria stellata) during storage at -18 °C, , 2017; 6(3): 27-35. magiran.com/p1825131
امید اسدی، معظمه کردجزی، بهاره شعبانپور، سید مهدی اجاق، انیسه جمشیدی، "بررسی میزان اکسیداسیون چربی در ناگت ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss حاوی عصاره جلبک قهوهای Iyengaria stellataطی نگهداری در دمای -18درجه سانتیگراد"، فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان 6، شماره 3 (1396): 27-35. magiran.com/p1825131
Aniseh Jamshidi, Moazame Kord Jezi , "The amount of fat oxidation nugget rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss)containing brown algae extract (Iyengaria stellata) during storage at -18 °C", 6, no.3 (2017): 27-35. magiran.com/p1825131
امید اسدی، معظمه کردجزی، بهاره شعبانپور، سید مهدی اجاق، انیسه جمشیدی، (1396). 'بررسی میزان اکسیداسیون چربی در ناگت ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss حاوی عصاره جلبک قهوهای Iyengaria stellataطی نگهداری در دمای -18درجه سانتیگراد'، فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان، 6(3)، صص.27-35. magiran.com/p1825131
Aniseh Jamshidi, Moazame Kord Jezi , (2017). 'The amount of fat oxidation nugget rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss)containing brown algae extract (Iyengaria stellata) during storage at -18 °C', , 6(3), pp.27-35. magiran.com/p1825131
امید اسدی؛ معظمه کردجزی؛ بهاره شعبانپور؛ سید مهدی اجاق؛ انیسه جمشیدی. "بررسی میزان اکسیداسیون چربی در ناگت ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss حاوی عصاره جلبک قهوهای Iyengaria stellataطی نگهداری در دمای -18درجه سانتیگراد". فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان، 6 ،3 ، 1396، 27-35. magiran.com/p1825131
Aniseh Jamshidi; Moazame Kord Jezi . "The amount of fat oxidation nugget rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss)containing brown algae extract (Iyengaria stellata) during storage at -18 °C", , 6, 3, 2017, 27-35. magiran.com/p1825131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال