ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره قرایی، سعید کتابی، منصور توکلی، (1396). استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعاملات میان یادگیرندگان در برنامه درسی ترجمه شفاهی، نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی، 5(10)، 195-227. magiran.com/p1825218
Z. Gharaei, S. Ketabi(Ph.D), M. Tavakoli(Ph.D), (2018). Using Moodle E-learning Platform to Enhance Interactions among Learners in the Development of a Curriculum for the Undergraduate Course Consecutive Interpreting, Journal of Theory and Practice in Curriculum, 5(10), 195-227. magiran.com/p1825218
زهره قرایی، سعید کتابی، منصور توکلی، استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعاملات میان یادگیرندگان در برنامه درسی ترجمه شفاهی. نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی، 1396؛ 5(10): 195-227. magiran.com/p1825218
Z. Gharaei, S. Ketabi(Ph.D), M. Tavakoli(Ph.D), Using Moodle E-learning Platform to Enhance Interactions among Learners in the Development of a Curriculum for the Undergraduate Course Consecutive Interpreting, Journal of Theory and Practice in Curriculum, 2018; 5(10): 195-227. magiran.com/p1825218
زهره قرایی، سعید کتابی، منصور توکلی، "استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعاملات میان یادگیرندگان در برنامه درسی ترجمه شفاهی"، نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 5، شماره 10 (1396): 195-227. magiran.com/p1825218
Z. Gharaei, S. Ketabi(Ph.D), M. Tavakoli(Ph.D), "Using Moodle E-learning Platform to Enhance Interactions among Learners in the Development of a Curriculum for the Undergraduate Course Consecutive Interpreting", Journal of Theory and Practice in Curriculum 5, no.10 (2018): 195-227. magiran.com/p1825218
زهره قرایی، سعید کتابی، منصور توکلی، (1396). 'استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعاملات میان یادگیرندگان در برنامه درسی ترجمه شفاهی'، نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی، 5(10)، صص.195-227. magiran.com/p1825218
Z. Gharaei, S. Ketabi(Ph.D), M. Tavakoli(Ph.D), (2018). 'Using Moodle E-learning Platform to Enhance Interactions among Learners in the Development of a Curriculum for the Undergraduate Course Consecutive Interpreting', Journal of Theory and Practice in Curriculum, 5(10), pp.195-227. magiran.com/p1825218
زهره قرایی؛ سعید کتابی؛ منصور توکلی. "استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعاملات میان یادگیرندگان در برنامه درسی ترجمه شفاهی". نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی، 5 ،10 ، 1396، 195-227. magiran.com/p1825218
Z. Gharaei; S. Ketabi(Ph.D); M. Tavakoli(Ph.D). "Using Moodle E-learning Platform to Enhance Interactions among Learners in the Development of a Curriculum for the Undergraduate Course Consecutive Interpreting", Journal of Theory and Practice in Curriculum, 5, 10, 2018, 195-227. magiran.com/p1825218
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال