ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز عباسی، مریم نظام زاده، زهرا فارسی، بابک خدامرادی، (1396). تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آجا، مجله علوم مراقبتی نظامی، 4(4)، 266-271. magiran.com/p1825344
Mahnaz Abbasi, Maryam Nezamzadeh, Zahra Farsi, B. Khodamoradi, (2018). The Frequency of Ocular Trauma in Military Victims Referred to the Military Specialist Hospitals, Journal of Military Caring Sciences, 4(4), 266-271. magiran.com/p1825344
مهناز عباسی، مریم نظام زاده، زهرا فارسی، بابک خدامرادی، تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آجا. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1396؛ 4(4): 266-271. magiran.com/p1825344
Mahnaz Abbasi, Maryam Nezamzadeh, Zahra Farsi, B. Khodamoradi, The Frequency of Ocular Trauma in Military Victims Referred to the Military Specialist Hospitals, Journal of Military Caring Sciences, 2018; 4(4): 266-271. magiran.com/p1825344
مهناز عباسی، مریم نظام زاده، زهرا فارسی، بابک خدامرادی، "تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آجا"، مجله علوم مراقبتی نظامی 4، شماره 4 (1396): 266-271. magiran.com/p1825344
Mahnaz Abbasi, Maryam Nezamzadeh, Zahra Farsi, B. Khodamoradi, "The Frequency of Ocular Trauma in Military Victims Referred to the Military Specialist Hospitals", Journal of Military Caring Sciences 4, no.4 (2018): 266-271. magiran.com/p1825344
مهناز عباسی، مریم نظام زاده، زهرا فارسی، بابک خدامرادی، (1396). 'تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آجا'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 4(4)، صص.266-271. magiran.com/p1825344
Mahnaz Abbasi, Maryam Nezamzadeh, Zahra Farsi, B. Khodamoradi, (2018). 'The Frequency of Ocular Trauma in Military Victims Referred to the Military Specialist Hospitals', Journal of Military Caring Sciences, 4(4), pp.266-271. magiran.com/p1825344
مهناز عباسی؛ مریم نظام زاده؛ زهرا فارسی؛ بابک خدامرادی. "تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آجا". مجله علوم مراقبتی نظامی، 4 ،4 ، 1396، 266-271. magiran.com/p1825344
Mahnaz Abbasi; Maryam Nezamzadeh; Zahra Farsi; B. Khodamoradi. "The Frequency of Ocular Trauma in Military Victims Referred to the Military Specialist Hospitals", Journal of Military Caring Sciences, 4, 4, 2018, 266-271. magiran.com/p1825344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال