ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا چگنی، شهلا علیاری، سید امیر حسین پیشگویی، (1396). تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 4(4)، 227-235. magiran.com/p1825348
Chegeni. Z., Aliyari. Sh, Pishgooie. Sah, (2018). The Effect of Basic Cardiopulmonary Resuscitation Training, by the Presentation Method, on the Performance of Soldiers in Military Units, Journal of Military Caring Sciences, 4(4), 227-235. magiran.com/p1825348
زهرا چگنی، شهلا علیاری، سید امیر حسین پیشگویی، تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1396؛ 4(4): 227-235. magiran.com/p1825348
Chegeni. Z., Aliyari. Sh, Pishgooie. Sah, The Effect of Basic Cardiopulmonary Resuscitation Training, by the Presentation Method, on the Performance of Soldiers in Military Units, Journal of Military Caring Sciences, 2018; 4(4): 227-235. magiran.com/p1825348
زهرا چگنی، شهلا علیاری، سید امیر حسین پیشگویی، "تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 4، شماره 4 (1396): 227-235. magiran.com/p1825348
Chegeni. Z., Aliyari. Sh, Pishgooie. Sah, "The Effect of Basic Cardiopulmonary Resuscitation Training, by the Presentation Method, on the Performance of Soldiers in Military Units", Journal of Military Caring Sciences 4, no.4 (2018): 227-235. magiran.com/p1825348
زهرا چگنی، شهلا علیاری، سید امیر حسین پیشگویی، (1396). 'تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 4(4)، صص.227-235. magiran.com/p1825348
Chegeni. Z., Aliyari. Sh, Pishgooie. Sah, (2018). 'The Effect of Basic Cardiopulmonary Resuscitation Training, by the Presentation Method, on the Performance of Soldiers in Military Units', Journal of Military Caring Sciences, 4(4), pp.227-235. magiran.com/p1825348
زهرا چگنی؛ شهلا علیاری؛ سید امیر حسین پیشگویی. "تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 4 ،4 ، 1396، 227-235. magiran.com/p1825348
Chegeni. Z.; Aliyari. Sh; Pishgooie. Sah. "The Effect of Basic Cardiopulmonary Resuscitation Training, by the Presentation Method, on the Performance of Soldiers in Military Units", Journal of Military Caring Sciences, 4, 4, 2018, 227-235. magiran.com/p1825348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال