ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لعیا الفت، مقصود امیری، احمد جعفریان ، (1396). تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 15(45)، 97-120. magiran.com/p1825352
Laya Olfat, Maghsod Amiri, Ahmad Jafarian , (2017). Vehicle routing problem in cross-dock using genetic algorithm, Case: Iran Khodro company, Journal of Industrial Management Studies, 15(45), 97-120. magiran.com/p1825352
لعیا الفت، مقصود امیری، احمد جعفریان ، تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1396؛ 15(45): 97-120. magiran.com/p1825352
Laya Olfat, Maghsod Amiri, Ahmad Jafarian , Vehicle routing problem in cross-dock using genetic algorithm, Case: Iran Khodro company, Journal of Industrial Management Studies, 2017; 15(45): 97-120. magiran.com/p1825352
لعیا الفت، مقصود امیری، احمد جعفریان ، "تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 15، شماره 45 (1396): 97-120. magiran.com/p1825352
Laya Olfat, Maghsod Amiri, Ahmad Jafarian , "Vehicle routing problem in cross-dock using genetic algorithm, Case: Iran Khodro company", Journal of Industrial Management Studies 15, no.45 (2017): 97-120. magiran.com/p1825352
لعیا الفت، مقصود امیری، احمد جعفریان ، (1396). 'تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 15(45)، صص.97-120. magiran.com/p1825352
Laya Olfat, Maghsod Amiri, Ahmad Jafarian , (2017). 'Vehicle routing problem in cross-dock using genetic algorithm, Case: Iran Khodro company', Journal of Industrial Management Studies, 15(45), pp.97-120. magiran.com/p1825352
لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ احمد جعفریان . "تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 15 ،45 ، 1396، 97-120. magiran.com/p1825352
Laya Olfat; Maghsod Amiri; Ahmad Jafarian . "Vehicle routing problem in cross-dock using genetic algorithm, Case: Iran Khodro company", Journal of Industrial Management Studies, 15, 45, 2017, 97-120. magiran.com/p1825352
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال