ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کوچکی، قربانعلی اسدی، میلاد باقری شیروان، بهاره بیچرانلو، (1397). امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6(2)، 125-145. magiran.com/p1825592
Alireza Koocheki , Ghorban Ali Asadi, Milad Bagheri Shirvan, Bahareh Bicharanlou, (2018). The possibility of replacing chemical fertilizer with organic manure in saffron cultivation at different levels of corm density under Northern Khorasan climatic conditions, Saffron Agronomy and Technology, 6(2), 125-145. magiran.com/p1825592
علیرضا کوچکی، قربانعلی اسدی، میلاد باقری شیروان، بهاره بیچرانلو، امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1397؛ 6(2): 125-145. magiran.com/p1825592
Alireza Koocheki , Ghorban Ali Asadi, Milad Bagheri Shirvan, Bahareh Bicharanlou, The possibility of replacing chemical fertilizer with organic manure in saffron cultivation at different levels of corm density under Northern Khorasan climatic conditions, Saffron Agronomy and Technology, 2018; 6(2): 125-145. magiran.com/p1825592
علیرضا کوچکی، قربانعلی اسدی، میلاد باقری شیروان، بهاره بیچرانلو، "امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 6، شماره 2 (1397): 125-145. magiran.com/p1825592
Alireza Koocheki , Ghorban Ali Asadi, Milad Bagheri Shirvan, Bahareh Bicharanlou, "The possibility of replacing chemical fertilizer with organic manure in saffron cultivation at different levels of corm density under Northern Khorasan climatic conditions", Saffron Agronomy and Technology 6, no.2 (2018): 125-145. magiran.com/p1825592
علیرضا کوچکی، قربانعلی اسدی، میلاد باقری شیروان، بهاره بیچرانلو، (1397). 'امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6(2)، صص.125-145. magiran.com/p1825592
Alireza Koocheki , Ghorban Ali Asadi, Milad Bagheri Shirvan, Bahareh Bicharanlou, (2018). 'The possibility of replacing chemical fertilizer with organic manure in saffron cultivation at different levels of corm density under Northern Khorasan climatic conditions', Saffron Agronomy and Technology, 6(2), pp.125-145. magiran.com/p1825592
علیرضا کوچکی؛ قربانعلی اسدی؛ میلاد باقری شیروان؛ بهاره بیچرانلو. "امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6 ،2 ، 1397، 125-145. magiran.com/p1825592
Alireza Koocheki ; Ghorban Ali Asadi; Milad Bagheri Shirvan; Bahareh Bicharanlou. "The possibility of replacing chemical fertilizer with organic manure in saffron cultivation at different levels of corm density under Northern Khorasan climatic conditions", Saffron Agronomy and Technology, 6, 2, 2018, 125-145. magiran.com/p1825592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال