ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا رستگاری، عبدالمجید حاجی مرادلو، حامد کلنگی میاندره، (1396). تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای ایمنی در موکوس پوست ماهی کلمه (Rutilus caspicus (Yakovlev، 1870، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 5(4)، 115-128. magiran.com/p1825655
Soheila Rastegari , Abdolmajid Hajimoradloo Dr, Hamed Kolangi Miandare Dr, (2018). The effect of different levels of peppermint (Mentha piperita) powder on the growth parameters and some immune parameters of skin mucus in Caspian Roach Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870), Journal of Applied Ichthyological Research, 5(4), 115-128. magiran.com/p1825655
سهیلا رستگاری، عبدالمجید حاجی مرادلو، حامد کلنگی میاندره، تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای ایمنی در موکوس پوست ماهی کلمه (Rutilus caspicus (Yakovlev، 1870. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1396؛ 5(4): 115-128. magiran.com/p1825655
Soheila Rastegari , Abdolmajid Hajimoradloo Dr, Hamed Kolangi Miandare Dr, The effect of different levels of peppermint (Mentha piperita) powder on the growth parameters and some immune parameters of skin mucus in Caspian Roach Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870), Journal of Applied Ichthyological Research, 2018; 5(4): 115-128. magiran.com/p1825655
سهیلا رستگاری، عبدالمجید حاجی مرادلو، حامد کلنگی میاندره، "تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای ایمنی در موکوس پوست ماهی کلمه (Rutilus caspicus (Yakovlev، 1870"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 5، شماره 4 (1396): 115-128. magiran.com/p1825655
Soheila Rastegari , Abdolmajid Hajimoradloo Dr, Hamed Kolangi Miandare Dr, "The effect of different levels of peppermint (Mentha piperita) powder on the growth parameters and some immune parameters of skin mucus in Caspian Roach Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870)", Journal of Applied Ichthyological Research 5, no.4 (2018): 115-128. magiran.com/p1825655
سهیلا رستگاری، عبدالمجید حاجی مرادلو، حامد کلنگی میاندره، (1396). 'تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای ایمنی در موکوس پوست ماهی کلمه (Rutilus caspicus (Yakovlev، 1870'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 5(4)، صص.115-128. magiran.com/p1825655
Soheila Rastegari , Abdolmajid Hajimoradloo Dr, Hamed Kolangi Miandare Dr, (2018). 'The effect of different levels of peppermint (Mentha piperita) powder on the growth parameters and some immune parameters of skin mucus in Caspian Roach Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870)', Journal of Applied Ichthyological Research, 5(4), pp.115-128. magiran.com/p1825655
سهیلا رستگاری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حامد کلنگی میاندره. "تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای ایمنی در موکوس پوست ماهی کلمه (Rutilus caspicus (Yakovlev، 1870". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 5 ،4 ، 1396، 115-128. magiran.com/p1825655
Soheila Rastegari ; Abdolmajid Hajimoradloo Dr; Hamed Kolangi Miandare Dr. "The effect of different levels of peppermint (Mentha piperita) powder on the growth parameters and some immune parameters of skin mucus in Caspian Roach Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870)", Journal of Applied Ichthyological Research, 5, 4, 2018, 115-128. magiran.com/p1825655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال