ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعمت الله آسایش ، مرتضی فرجی، (1387). بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull)، نشریه گلجام، 11، 41-56. magiran.com/p1826045
Nematolah-O-Llah Asayesh , Morteza Faraji Dr, (2009). Studying Production and Distribution System of Hand-made Carpets in Order for Providing Appropriate Strategy Emphasizing the Feasibility of Changing from the Push System to the Pull System, Quarterly Scientific-Research Goljaam, 11, 41-56. magiran.com/p1826045
نعمت الله آسایش ، مرتضی فرجی، بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull). نشریه گلجام، 1387؛ 11: 41-56. magiran.com/p1826045
Nematolah-O-Llah Asayesh , Morteza Faraji Dr, Studying Production and Distribution System of Hand-made Carpets in Order for Providing Appropriate Strategy Emphasizing the Feasibility of Changing from the Push System to the Pull System, Quarterly Scientific-Research Goljaam, 2009; 11: 41-56. magiran.com/p1826045
نعمت الله آسایش ، مرتضی فرجی، "بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull)"، نشریه گلجام ،11 (1387): 41-56. magiran.com/p1826045
Nematolah-O-Llah Asayesh , Morteza Faraji Dr, "Studying Production and Distribution System of Hand-made Carpets in Order for Providing Appropriate Strategy Emphasizing the Feasibility of Changing from the Push System to the Pull System", Quarterly Scientific-Research Goljaam no. 11 (2009): 41-56. magiran.com/p1826045
نعمت الله آسایش ، مرتضی فرجی، (1387). 'بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull)'، نشریه گلجام، 11، صص.41-56. magiran.com/p1826045
Nematolah-O-Llah Asayesh , Morteza Faraji Dr, (2009). 'Studying Production and Distribution System of Hand-made Carpets in Order for Providing Appropriate Strategy Emphasizing the Feasibility of Changing from the Push System to the Pull System', Quarterly Scientific-Research Goljaam, 11, pp.41-56. magiran.com/p1826045
نعمت الله آسایش ؛ مرتضی فرجی. "بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull)". نشریه گلجام، 11 ، 1387، 41-56. magiran.com/p1826045
Nematolah-O-Llah Asayesh ; Morteza Faraji Dr. "Studying Production and Distribution System of Hand-made Carpets in Order for Providing Appropriate Strategy Emphasizing the Feasibility of Changing from the Push System to the Pull System", Quarterly Scientific-Research Goljaam, 11, 2009, 41-56. magiran.com/p1826045
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال