ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی قادری ، کیوان بلندهمتان، فاطمه هواس بیگی، سمیرا بابکانی، (1397). تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی در مورد چالش های تدریس به زبان فارسی در مناطق دوزبانه، فصلنامه تعلیم و تربیت، 34(1)، 95-114. magiran.com/p1826314
M. Ghaaderi , K. Bolandhemmataan, F. Havaasbeigi, S. Babakaani, (2018). Elementary School Teacher's Life Experience with the Challenges of Teaching in Farsi in Bilingual Areas, Quarterly Journal of Education, 34(1), 95-114. magiran.com/p1826314
مصطفی قادری ، کیوان بلندهمتان، فاطمه هواس بیگی، سمیرا بابکانی، تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی در مورد چالش های تدریس به زبان فارسی در مناطق دوزبانه. فصلنامه تعلیم و تربیت، 1397؛ 34(1): 95-114. magiran.com/p1826314
M. Ghaaderi , K. Bolandhemmataan, F. Havaasbeigi, S. Babakaani, Elementary School Teacher's Life Experience with the Challenges of Teaching in Farsi in Bilingual Areas, Quarterly Journal of Education, 2018; 34(1): 95-114. magiran.com/p1826314
مصطفی قادری ، کیوان بلندهمتان، فاطمه هواس بیگی، سمیرا بابکانی، "تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی در مورد چالش های تدریس به زبان فارسی در مناطق دوزبانه"، فصلنامه تعلیم و تربیت 34، شماره 1 (1397): 95-114. magiran.com/p1826314
M. Ghaaderi , K. Bolandhemmataan, F. Havaasbeigi, S. Babakaani, "Elementary School Teacher's Life Experience with the Challenges of Teaching in Farsi in Bilingual Areas", Quarterly Journal of Education 34, no.1 (2018): 95-114. magiran.com/p1826314
مصطفی قادری ، کیوان بلندهمتان، فاطمه هواس بیگی، سمیرا بابکانی، (1397). 'تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی در مورد چالش های تدریس به زبان فارسی در مناطق دوزبانه'، فصلنامه تعلیم و تربیت، 34(1)، صص.95-114. magiran.com/p1826314
M. Ghaaderi , K. Bolandhemmataan, F. Havaasbeigi, S. Babakaani, (2018). 'Elementary School Teacher's Life Experience with the Challenges of Teaching in Farsi in Bilingual Areas', Quarterly Journal of Education, 34(1), pp.95-114. magiran.com/p1826314
مصطفی قادری ؛ کیوان بلندهمتان؛ فاطمه هواس بیگی؛ سمیرا بابکانی. "تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی در مورد چالش های تدریس به زبان فارسی در مناطق دوزبانه". فصلنامه تعلیم و تربیت، 34 ،1 ، 1397، 95-114. magiran.com/p1826314
M. Ghaaderi ; K. Bolandhemmataan; F. Havaasbeigi; S. Babakaani. "Elementary School Teacher's Life Experience with the Challenges of Teaching in Farsi in Bilingual Areas", Quarterly Journal of Education, 34, 1, 2018, 95-114. magiran.com/p1826314
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال