ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Soheil Rahmani Fard, Mohammad Ansari, Masoud Mehrpour, Mahbouba Ahmadi, Solaleh Emamgholipour, (2017). Effects of Lavandula angustifolia essential oil on Interleukin 23 and Brain-Derived neurotrophic factor gene expression in peripheral blood mononuclear cells of multiple sclerosis patients, Archives of Medical Laboratory Sciences, 3(2), 23. magiran.com/p1826415
Soheil Rahmani Fard, Mohammad Ansari, Masoud Mehrpour, Mahbouba Ahmadi, Solaleh Emamgholipour, Effects of Lavandula angustifolia essential oil on Interleukin 23 and Brain-Derived neurotrophic factor gene expression in peripheral blood mononuclear cells of multiple sclerosis patients, Archives of Medical Laboratory Sciences, 2017; 3(2): 23. magiran.com/p1826415
Soheil Rahmani Fard, Mohammad Ansari, Masoud Mehrpour, Mahbouba Ahmadi, Solaleh Emamgholipour, "Effects of Lavandula angustifolia essential oil on Interleukin 23 and Brain-Derived neurotrophic factor gene expression in peripheral blood mononuclear cells of multiple sclerosis patients", Archives of Medical Laboratory Sciences 3, no.2 (2017): 23. magiran.com/p1826415
Soheil Rahmani Fard, Mohammad Ansari, Masoud Mehrpour, Mahbouba Ahmadi, Solaleh Emamgholipour, (2017). 'Effects of Lavandula angustifolia essential oil on Interleukin 23 and Brain-Derived neurotrophic factor gene expression in peripheral blood mononuclear cells of multiple sclerosis patients', Archives of Medical Laboratory Sciences, 3(2), pp.23. magiran.com/p1826415
Soheil Rahmani Fard; Mohammad Ansari; Masoud Mehrpour; Mahbouba Ahmadi; Solaleh Emamgholipour. "Effects of Lavandula angustifolia essential oil on Interleukin 23 and Brain-Derived neurotrophic factor gene expression in peripheral blood mononuclear cells of multiple sclerosis patients", Archives of Medical Laboratory Sciences, 3, 2, 2017, 23. magiran.com/p1826415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال