ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا ناصری ، رضا نظری، سعید مکنونی گیلانی، (1389). تغییرات عمقی هدایت الکتریکی و مرز آب شور و شیرین در آبخوان دشت چاه دراز، سیرجان، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3(8)، 37. magiran.com/p1826507
Nassery H. R. , Nazari R., Maknooni Gilani S, (2010). Deep Seated Variation of Electrical Conductivity and The Border of Salt and Fresh Water in Chah_Deraz Plain Aquifer- Sirjan, Journal of Physical Geography, 3(8), 37. magiran.com/p1826507
حمیدرضا ناصری ، رضا نظری، سعید مکنونی گیلانی، تغییرات عمقی هدایت الکتریکی و مرز آب شور و شیرین در آبخوان دشت چاه دراز، سیرجان. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1389؛ 3(8): 37. magiran.com/p1826507
Nassery H. R. , Nazari R., Maknooni Gilani S, Deep Seated Variation of Electrical Conductivity and The Border of Salt and Fresh Water in Chah_Deraz Plain Aquifer- Sirjan, Journal of Physical Geography, 2010; 3(8): 37. magiran.com/p1826507
حمیدرضا ناصری ، رضا نظری، سعید مکنونی گیلانی، "تغییرات عمقی هدایت الکتریکی و مرز آب شور و شیرین در آبخوان دشت چاه دراز، سیرجان"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 3، شماره 8 (1389): 37. magiran.com/p1826507
Nassery H. R. , Nazari R., Maknooni Gilani S, "Deep Seated Variation of Electrical Conductivity and The Border of Salt and Fresh Water in Chah_Deraz Plain Aquifer- Sirjan", Journal of Physical Geography 3, no.8 (2010): 37. magiran.com/p1826507
حمیدرضا ناصری ، رضا نظری، سعید مکنونی گیلانی، (1389). 'تغییرات عمقی هدایت الکتریکی و مرز آب شور و شیرین در آبخوان دشت چاه دراز، سیرجان'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3(8)، صص.37. magiran.com/p1826507
Nassery H. R. , Nazari R., Maknooni Gilani S, (2010). 'Deep Seated Variation of Electrical Conductivity and The Border of Salt and Fresh Water in Chah_Deraz Plain Aquifer- Sirjan', Journal of Physical Geography, 3(8), pp.37. magiran.com/p1826507
حمیدرضا ناصری ؛ رضا نظری؛ سعید مکنونی گیلانی. "تغییرات عمقی هدایت الکتریکی و مرز آب شور و شیرین در آبخوان دشت چاه دراز، سیرجان". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3 ،8 ، 1389، 37. magiran.com/p1826507
Nassery H. R. ; Nazari R.; Maknooni Gilani S. "Deep Seated Variation of Electrical Conductivity and The Border of Salt and Fresh Water in Chah_Deraz Plain Aquifer- Sirjan", Journal of Physical Geography, 3, 8, 2010, 37. magiran.com/p1826507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال