ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران لشنی زند ، بهروز پروانه، مسعود بازگیر، (1389). اثرات دوره های کم آبی و پر آبی بر کیفیت آب های سطحی حوضه آبریزکشکان، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3(8)، 111. magiran.com/p1826512
Lashani Zand M. , Parvane B., Bazgir M, (2010). Effect of High Water and Water Scarcity Periods on The Quality of Surface Water Kashkan Basin, Journal of Physical Geography, 3(8), 111. magiran.com/p1826512
مهران لشنی زند ، بهروز پروانه، مسعود بازگیر، اثرات دوره های کم آبی و پر آبی بر کیفیت آب های سطحی حوضه آبریزکشکان. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1389؛ 3(8): 111. magiran.com/p1826512
Lashani Zand M. , Parvane B., Bazgir M, Effect of High Water and Water Scarcity Periods on The Quality of Surface Water Kashkan Basin, Journal of Physical Geography, 2010; 3(8): 111. magiran.com/p1826512
مهران لشنی زند ، بهروز پروانه، مسعود بازگیر، "اثرات دوره های کم آبی و پر آبی بر کیفیت آب های سطحی حوضه آبریزکشکان"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 3، شماره 8 (1389): 111. magiran.com/p1826512
Lashani Zand M. , Parvane B., Bazgir M, "Effect of High Water and Water Scarcity Periods on The Quality of Surface Water Kashkan Basin", Journal of Physical Geography 3, no.8 (2010): 111. magiran.com/p1826512
مهران لشنی زند ، بهروز پروانه، مسعود بازگیر، (1389). 'اثرات دوره های کم آبی و پر آبی بر کیفیت آب های سطحی حوضه آبریزکشکان'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3(8)، صص.111. magiran.com/p1826512
Lashani Zand M. , Parvane B., Bazgir M, (2010). 'Effect of High Water and Water Scarcity Periods on The Quality of Surface Water Kashkan Basin', Journal of Physical Geography, 3(8), pp.111. magiran.com/p1826512
مهران لشنی زند ؛ بهروز پروانه؛ مسعود بازگیر. "اثرات دوره های کم آبی و پر آبی بر کیفیت آب های سطحی حوضه آبریزکشکان". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3 ،8 ، 1389، 111. magiran.com/p1826512
Lashani Zand M. ; Parvane B.; Bazgir M. "Effect of High Water and Water Scarcity Periods on The Quality of Surface Water Kashkan Basin", Journal of Physical Geography, 3, 8, 2010, 111. magiran.com/p1826512
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال