ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا گل کار حمزیی یزد ، (1389). تاثیر تغییرات اقلیمی بر روند تغییرات سری زمانی برخی از پارامترهای اقلیمی در ایران، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3(7)، 91. magiran.com/p1826819
Golkar Hamzei Yazd H. R. , (2010). The Effect of Changes of Climate on The Time Trend for Some Climatic Parameters in Iran, Journal of Physical Geography, 3(7), 91. magiran.com/p1826819
حمیدرضا گل کار حمزیی یزد ، تاثیر تغییرات اقلیمی بر روند تغییرات سری زمانی برخی از پارامترهای اقلیمی در ایران. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1389؛ 3(7): 91. magiran.com/p1826819
Golkar Hamzei Yazd H. R. , The Effect of Changes of Climate on The Time Trend for Some Climatic Parameters in Iran, Journal of Physical Geography, 2010; 3(7): 91. magiran.com/p1826819
حمیدرضا گل کار حمزیی یزد ، "تاثیر تغییرات اقلیمی بر روند تغییرات سری زمانی برخی از پارامترهای اقلیمی در ایران"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 3، شماره 7 (1389): 91. magiran.com/p1826819
Golkar Hamzei Yazd H. R. , "The Effect of Changes of Climate on The Time Trend for Some Climatic Parameters in Iran", Journal of Physical Geography 3, no.7 (2010): 91. magiran.com/p1826819
حمیدرضا گل کار حمزیی یزد ، (1389). 'تاثیر تغییرات اقلیمی بر روند تغییرات سری زمانی برخی از پارامترهای اقلیمی در ایران'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3(7)، صص.91. magiran.com/p1826819
Golkar Hamzei Yazd H. R. , (2010). 'The Effect of Changes of Climate on The Time Trend for Some Climatic Parameters in Iran', Journal of Physical Geography, 3(7), pp.91. magiran.com/p1826819
حمیدرضا گل کار حمزیی یزد . "تاثیر تغییرات اقلیمی بر روند تغییرات سری زمانی برخی از پارامترهای اقلیمی در ایران". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3 ،7 ، 1389، 91. magiran.com/p1826819
Golkar Hamzei Yazd H. R. . "The Effect of Changes of Climate on The Time Trend for Some Climatic Parameters in Iran", Journal of Physical Geography, 3, 7, 2010, 91. magiran.com/p1826819
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال