ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه حقیقت جو، سعید گرگین، عباس حسینی، منوچهر بابانژاد، (1397). بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch، 1792) بر اساس رابطه طول- دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 11-18. magiran.com/p1827537
N. Haghighatjou, S. Gorgin, A. Hosseini, M. Babanejad, (2018). Investigating the selectivity of gillnet used for catching the Crimson snapper (Lutjanus johni Bloch, 1792) by length-girth relationships in the coastal waters of Bandar Abbas, Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 11-18. magiran.com/p1827537
نجمه حقیقت جو، سعید گرگین، عباس حسینی، منوچهر بابانژاد، بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch، 1792) بر اساس رابطه طول- دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس. مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 11-18. magiran.com/p1827537
N. Haghighatjou, S. Gorgin, A. Hosseini, M. Babanejad, Investigating the selectivity of gillnet used for catching the Crimson snapper (Lutjanus johni Bloch, 1792) by length-girth relationships in the coastal waters of Bandar Abbas, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 11-18. magiran.com/p1827537
نجمه حقیقت جو، سعید گرگین، عباس حسینی، منوچهر بابانژاد، "بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch، 1792) بر اساس رابطه طول- دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 11-18. magiran.com/p1827537
N. Haghighatjou, S. Gorgin, A. Hosseini, M. Babanejad, "Investigating the selectivity of gillnet used for catching the Crimson snapper (Lutjanus johni Bloch, 1792) by length-girth relationships in the coastal waters of Bandar Abbas", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 11-18. magiran.com/p1827537
نجمه حقیقت جو، سعید گرگین، عباس حسینی، منوچهر بابانژاد، (1397). 'بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch، 1792) بر اساس رابطه طول- دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.11-18. magiran.com/p1827537
N. Haghighatjou, S. Gorgin, A. Hosseini, M. Babanejad, (2018). 'Investigating the selectivity of gillnet used for catching the Crimson snapper (Lutjanus johni Bloch, 1792) by length-girth relationships in the coastal waters of Bandar Abbas', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.11-18. magiran.com/p1827537
نجمه حقیقت جو؛ سعید گرگین؛ عباس حسینی؛ منوچهر بابانژاد. "بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch، 1792) بر اساس رابطه طول- دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 11-18. magiran.com/p1827537
N. Haghighatjou; S. Gorgin; A. Hosseini; M. Babanejad. "Investigating the selectivity of gillnet used for catching the Crimson snapper (Lutjanus johni Bloch, 1792) by length-girth relationships in the coastal waters of Bandar Abbas", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 11-18. magiran.com/p1827537
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال