ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد رزاقی، سکینه یگانه، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، خسرو جانی خلیلی، (1397). تاثیر پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 19-32. magiran.com/p1827545
B. Razzaghi, S. Yeganeh, A. Keramat Amirkolaie, K. Janikhalili, (2018). Effects of dietary earthworm (Eisenia fetida) meal and garlic (Allium sativum) powder on hematological parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 19-32. magiran.com/p1827545
بهزاد رزاقی، سکینه یگانه، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، خسرو جانی خلیلی، تاثیر پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 19-32. magiran.com/p1827545
B. Razzaghi, S. Yeganeh, A. Keramat Amirkolaie, K. Janikhalili, Effects of dietary earthworm (Eisenia fetida) meal and garlic (Allium sativum) powder on hematological parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 19-32. magiran.com/p1827545
بهزاد رزاقی، سکینه یگانه، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، خسرو جانی خلیلی، "تاثیر پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 19-32. magiran.com/p1827545
B. Razzaghi, S. Yeganeh, A. Keramat Amirkolaie, K. Janikhalili, "Effects of dietary earthworm (Eisenia fetida) meal and garlic (Allium sativum) powder on hematological parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 19-32. magiran.com/p1827545
بهزاد رزاقی، سکینه یگانه، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، خسرو جانی خلیلی، (1397). 'تاثیر پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.19-32. magiran.com/p1827545
B. Razzaghi, S. Yeganeh, A. Keramat Amirkolaie, K. Janikhalili, (2018). 'Effects of dietary earthworm (Eisenia fetida) meal and garlic (Allium sativum) powder on hematological parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.19-32. magiran.com/p1827545
بهزاد رزاقی؛ سکینه یگانه؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ خسرو جانی خلیلی. "تاثیر پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 19-32. magiran.com/p1827545
B. Razzaghi; S. Yeganeh; A. Keramat Amirkolaie; K. Janikhalili. "Effects of dietary earthworm (Eisenia fetida) meal and garlic (Allium sativum) powder on hematological parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 19-32. magiran.com/p1827545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال