ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده کردی، علیرضا ولی پور، محمود حافظیه، علیرضا شناور ماسوله، سوده کردی، (1397). ارزیابی تجویز جیره ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 33-44. magiran.com/p1827548
H. Kordi, A. Valipour, M. Hafezieh, A. Shenavar Masooleh, S. Kordi, (2018). Evaluating the effects of dietary intake of encapsulated Lactobacillus plantarum KC426951 on growth, survival rate, blood and serum factors and gut bacterial flora of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 33-44. magiran.com/p1827548
حمیده کردی، علیرضا ولی پور، محمود حافظیه، علیرضا شناور ماسوله، سوده کردی، ارزیابی تجویز جیره ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 33-44. magiran.com/p1827548
H. Kordi, A. Valipour, M. Hafezieh, A. Shenavar Masooleh, S. Kordi, Evaluating the effects of dietary intake of encapsulated Lactobacillus plantarum KC426951 on growth, survival rate, blood and serum factors and gut bacterial flora of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 33-44. magiran.com/p1827548
حمیده کردی، علیرضا ولی پور، محمود حافظیه، علیرضا شناور ماسوله، سوده کردی، "ارزیابی تجویز جیره ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 33-44. magiran.com/p1827548
H. Kordi, A. Valipour, M. Hafezieh, A. Shenavar Masooleh, S. Kordi, "Evaluating the effects of dietary intake of encapsulated Lactobacillus plantarum KC426951 on growth, survival rate, blood and serum factors and gut bacterial flora of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 33-44. magiran.com/p1827548
حمیده کردی، علیرضا ولی پور، محمود حافظیه، علیرضا شناور ماسوله، سوده کردی، (1397). 'ارزیابی تجویز جیره ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.33-44. magiran.com/p1827548
H. Kordi, A. Valipour, M. Hafezieh, A. Shenavar Masooleh, S. Kordi, (2018). 'Evaluating the effects of dietary intake of encapsulated Lactobacillus plantarum KC426951 on growth, survival rate, blood and serum factors and gut bacterial flora of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.33-44. magiran.com/p1827548
حمیده کردی؛ علیرضا ولی پور؛ محمود حافظیه؛ علیرضا شناور ماسوله؛ سوده کردی. "ارزیابی تجویز جیره ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 33-44. magiran.com/p1827548
H. Kordi; A. Valipour; M. Hafezieh; A. Shenavar Masooleh; S. Kordi. "Evaluating the effects of dietary intake of encapsulated Lactobacillus plantarum KC426951 on growth, survival rate, blood and serum factors and gut bacterial flora of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 33-44. magiran.com/p1827548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال