ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه خدابنده، کوروش سروی مغانلو، صابر خدابنده، (1397). تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 45-57. magiran.com/p1827553
Fatemeh Khodabandeh, Kourosh Sarvi Moghanlou, Saber Khodabandeh, (2018). Effects of enrichment of Artemia franciscana with fish oil and soybean oil accompanied with vitamin E on the structure of pyloric caeca in Persian sturgeon larvae (Acipenser persicus), Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 45-57. magiran.com/p1827553
فاطمه خدابنده، کوروش سروی مغانلو، صابر خدابنده، تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus). مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 45-57. magiran.com/p1827553
Fatemeh Khodabandeh, Kourosh Sarvi Moghanlou, Saber Khodabandeh, Effects of enrichment of Artemia franciscana with fish oil and soybean oil accompanied with vitamin E on the structure of pyloric caeca in Persian sturgeon larvae (Acipenser persicus), Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 45-57. magiran.com/p1827553
فاطمه خدابنده، کوروش سروی مغانلو، صابر خدابنده، "تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 45-57. magiran.com/p1827553
Fatemeh Khodabandeh, Kourosh Sarvi Moghanlou, Saber Khodabandeh, "Effects of enrichment of Artemia franciscana with fish oil and soybean oil accompanied with vitamin E on the structure of pyloric caeca in Persian sturgeon larvae (Acipenser persicus)", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 45-57. magiran.com/p1827553
فاطمه خدابنده، کوروش سروی مغانلو، صابر خدابنده، (1397). 'تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.45-57. magiran.com/p1827553
Fatemeh Khodabandeh, Kourosh Sarvi Moghanlou, Saber Khodabandeh, (2018). 'Effects of enrichment of Artemia franciscana with fish oil and soybean oil accompanied with vitamin E on the structure of pyloric caeca in Persian sturgeon larvae (Acipenser persicus)', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.45-57. magiran.com/p1827553
فاطمه خدابنده؛ کوروش سروی مغانلو؛ صابر خدابنده. "تاثیر آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) غنی شده با روغن ماهی و روغن سویا همراه با ویتامین E بر ساختار زوائد پیلوریک در لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 45-57. magiran.com/p1827553
Fatemeh Khodabandeh; Kourosh Sarvi Moghanlou; Saber Khodabandeh. "Effects of enrichment of Artemia franciscana with fish oil and soybean oil accompanied with vitamin E on the structure of pyloric caeca in Persian sturgeon larvae (Acipenser persicus)", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 45-57. magiran.com/p1827553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال