ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سالاری، ایمان سوری نژاد، ملیکا ناظمی، مرتضی یوسف زادی، (1397). بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 59-69. magiran.com/p1827556
Z. Salari, I. Souinezad, M. Nazemi, M. Yousefzadi, (2018). Antibacterial activity of Saponin extracted from the sea cucumber (Stichopus hermanni) collected from the Persian Gulf, Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 59-69. magiran.com/p1827556
زهرا سالاری، ایمان سوری نژاد، ملیکا ناظمی، مرتضی یوسف زادی، بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس. مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 59-69. magiran.com/p1827556
Z. Salari, I. Souinezad, M. Nazemi, M. Yousefzadi, Antibacterial activity of Saponin extracted from the sea cucumber (Stichopus hermanni) collected from the Persian Gulf, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 59-69. magiran.com/p1827556
زهرا سالاری، ایمان سوری نژاد، ملیکا ناظمی، مرتضی یوسف زادی، "بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 59-69. magiran.com/p1827556
Z. Salari, I. Souinezad, M. Nazemi, M. Yousefzadi, "Antibacterial activity of Saponin extracted from the sea cucumber (Stichopus hermanni) collected from the Persian Gulf", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 59-69. magiran.com/p1827556
زهرا سالاری، ایمان سوری نژاد، ملیکا ناظمی، مرتضی یوسف زادی، (1397). 'بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.59-69. magiran.com/p1827556
Z. Salari, I. Souinezad, M. Nazemi, M. Yousefzadi, (2018). 'Antibacterial activity of Saponin extracted from the sea cucumber (Stichopus hermanni) collected from the Persian Gulf', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.59-69. magiran.com/p1827556
زهرا سالاری؛ ایمان سوری نژاد؛ ملیکا ناظمی؛ مرتضی یوسف زادی. "بررسی فعالیت ضد باکتریایی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه (Stichopus hermanni) جمع آوری شده از خلیج فارس". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 59-69. magiran.com/p1827556
Z. Salari; I. Souinezad; M. Nazemi; M. Yousefzadi. "Antibacterial activity of Saponin extracted from the sea cucumber (Stichopus hermanni) collected from the Persian Gulf", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 59-69. magiran.com/p1827556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال