ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما پورنگ، فرخ پرافکنده حقیقی، حمیدرضا معظمی، داوود آقا علی گل، پرگل قوام مصطفوی، مینو محمودیان، (1397). کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 81-97. magiran.com/p1827565
N. Pourang, F. Parafakndeh, H. Moazami, D. Agha Aligol, P. Ghavam Mostafavi, M. Mahmoudian, (2018). Applications of elemental fingerprinting for population discrimination and biomonitoring potential assessment of Rutilus kutum from the Southern Caspian Sea, Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 81-97. magiran.com/p1827565
نیما پورنگ، فرخ پرافکنده حقیقی، حمیدرضا معظمی، داوود آقا علی گل، پرگل قوام مصطفوی، مینو محمودیان، کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 81-97. magiran.com/p1827565
N. Pourang, F. Parafakndeh, H. Moazami, D. Agha Aligol, P. Ghavam Mostafavi, M. Mahmoudian, Applications of elemental fingerprinting for population discrimination and biomonitoring potential assessment of Rutilus kutum from the Southern Caspian Sea, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 81-97. magiran.com/p1827565
نیما پورنگ، فرخ پرافکنده حقیقی، حمیدرضا معظمی، داوود آقا علی گل، پرگل قوام مصطفوی، مینو محمودیان، "کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 81-97. magiran.com/p1827565
N. Pourang, F. Parafakndeh, H. Moazami, D. Agha Aligol, P. Ghavam Mostafavi, M. Mahmoudian, "Applications of elemental fingerprinting for population discrimination and biomonitoring potential assessment of Rutilus kutum from the Southern Caspian Sea", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 81-97. magiran.com/p1827565
نیما پورنگ، فرخ پرافکنده حقیقی، حمیدرضا معظمی، داوود آقا علی گل، پرگل قوام مصطفوی، مینو محمودیان، (1397). 'کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.81-97. magiran.com/p1827565
N. Pourang, F. Parafakndeh, H. Moazami, D. Agha Aligol, P. Ghavam Mostafavi, M. Mahmoudian, (2018). 'Applications of elemental fingerprinting for population discrimination and biomonitoring potential assessment of Rutilus kutum from the Southern Caspian Sea', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.81-97. magiran.com/p1827565
نیما پورنگ؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ حمیدرضا معظمی؛ داوود آقا علی گل؛ پرگل قوام مصطفوی؛ مینو محمودیان. "کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و پایش زیستی ماهی سفید (Rutilus kutum) در جنوب دریای خزر". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 81-97. magiran.com/p1827565
N. Pourang; F. Parafakndeh; H. Moazami; D. Agha Aligol; P. Ghavam Mostafavi; M. Mahmoudian. "Applications of elemental fingerprinting for population discrimination and biomonitoring potential assessment of Rutilus kutum from the Southern Caspian Sea", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 81-97. magiran.com/p1827565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال