ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا قاسمی، فرزانه نوری، احمد ایمانی، رسول شهروز، (1397). آنتوژنی فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم گشایی تا روز 50 پس ازتخم گشایی، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 107-118. magiran.com/p1827570
N. Ghasemi, F. Noori, A. Imani, R. Shahrooz, (2018). Ontogeny of proteolytic enzymes (pepsin, trypsin and chymotrypsin) of Stellate (Acipenser stellatus) from hatching up to day 50 post hatch, Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 107-118. magiran.com/p1827570
ندا قاسمی، فرزانه نوری، احمد ایمانی، رسول شهروز، آنتوژنی فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم گشایی تا روز 50 پس ازتخم گشایی. مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 107-118. magiran.com/p1827570
N. Ghasemi, F. Noori, A. Imani, R. Shahrooz, Ontogeny of proteolytic enzymes (pepsin, trypsin and chymotrypsin) of Stellate (Acipenser stellatus) from hatching up to day 50 post hatch, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 107-118. magiran.com/p1827570
ندا قاسمی، فرزانه نوری، احمد ایمانی، رسول شهروز، "آنتوژنی فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم گشایی تا روز 50 پس ازتخم گشایی"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 107-118. magiran.com/p1827570
N. Ghasemi, F. Noori, A. Imani, R. Shahrooz, "Ontogeny of proteolytic enzymes (pepsin, trypsin and chymotrypsin) of Stellate (Acipenser stellatus) from hatching up to day 50 post hatch", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 107-118. magiran.com/p1827570
ندا قاسمی، فرزانه نوری، احمد ایمانی، رسول شهروز، (1397). 'آنتوژنی فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم گشایی تا روز 50 پس ازتخم گشایی'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.107-118. magiran.com/p1827570
N. Ghasemi, F. Noori, A. Imani, R. Shahrooz, (2018). 'Ontogeny of proteolytic enzymes (pepsin, trypsin and chymotrypsin) of Stellate (Acipenser stellatus) from hatching up to day 50 post hatch', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.107-118. magiran.com/p1827570
ندا قاسمی؛ فرزانه نوری؛ احمد ایمانی؛ رسول شهروز. "آنتوژنی فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم گشایی تا روز 50 پس ازتخم گشایی". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 107-118. magiran.com/p1827570
N. Ghasemi; F. Noori; A. Imani; R. Shahrooz. "Ontogeny of proteolytic enzymes (pepsin, trypsin and chymotrypsin) of Stellate (Acipenser stellatus) from hatching up to day 50 post hatch", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 107-118. magiran.com/p1827570
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال