ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی سلگی، حسین علیپور، فرشید مجنونی، (1397). ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L.، 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 119-129. magiran.com/p1827572
E. Solgi, H. AlipourÝ, F. Majnooni, (2018). Assessment of Heavy metal concentrations in the muscles of Common carp (Cyprinus carpio L., 178) from the southern coast of the Caspian Sea and potential risks to human health, Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 119-129. magiran.com/p1827572
عیسی سلگی، حسین علیپور، فرشید مجنونی، ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L.، 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان. مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 119-129. magiran.com/p1827572
E. Solgi, H. AlipourÝ, F. Majnooni, Assessment of Heavy metal concentrations in the muscles of Common carp (Cyprinus carpio L., 178) from the southern coast of the Caspian Sea and potential risks to human health, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 119-129. magiran.com/p1827572
عیسی سلگی، حسین علیپور، فرشید مجنونی، "ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L.، 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 119-129. magiran.com/p1827572
E. Solgi, H. AlipourÝ, F. Majnooni, "Assessment of Heavy metal concentrations in the muscles of Common carp (Cyprinus carpio L., 178) from the southern coast of the Caspian Sea and potential risks to human health", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 119-129. magiran.com/p1827572
عیسی سلگی، حسین علیپور، فرشید مجنونی، (1397). 'ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L.، 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.119-129. magiran.com/p1827572
E. Solgi, H. AlipourÝ, F. Majnooni, (2018). 'Assessment of Heavy metal concentrations in the muscles of Common carp (Cyprinus carpio L., 178) from the southern coast of the Caspian Sea and potential risks to human health', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.119-129. magiran.com/p1827572
عیسی سلگی؛ حسین علیپور؛ فرشید مجنونی. "ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L.، 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 119-129. magiran.com/p1827572
E. Solgi; H. AlipourÝ; F. Majnooni. "Assessment of Heavy metal concentrations in the muscles of Common carp (Cyprinus carpio L., 178) from the southern coast of the Caspian Sea and potential risks to human health", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 119-129. magiran.com/p1827572
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال