ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه سادات متفقی، سید کمال الدین علامه، ایرج جوادی، (1397). بررسی وجود مالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی کپور (Cyprinus carpio)در مناطق شمال، جنوب، هراز و شهرکرد، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 131-137. magiran.com/p1827573
F. Motafeghi, S. K. Allameh, I. Javadi, (2018). Investigation of Malachite green existence in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and common Carp (Cyprinus carpio) flesh in the area of North and South of Iran, Haraz and Shahr e Kord, Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 131-137. magiran.com/p1827573
فرزانه سادات متفقی، سید کمال الدین علامه، ایرج جوادی، بررسی وجود مالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی کپور (Cyprinus carpio)در مناطق شمال، جنوب، هراز و شهرکرد. مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 131-137. magiran.com/p1827573
F. Motafeghi, S. K. Allameh, I. Javadi, Investigation of Malachite green existence in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and common Carp (Cyprinus carpio) flesh in the area of North and South of Iran, Haraz and Shahr e Kord, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 131-137. magiran.com/p1827573
فرزانه سادات متفقی، سید کمال الدین علامه، ایرج جوادی، "بررسی وجود مالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی کپور (Cyprinus carpio)در مناطق شمال، جنوب، هراز و شهرکرد"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 131-137. magiran.com/p1827573
F. Motafeghi, S. K. Allameh, I. Javadi, "Investigation of Malachite green existence in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and common Carp (Cyprinus carpio) flesh in the area of North and South of Iran, Haraz and Shahr e Kord", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 131-137. magiran.com/p1827573
فرزانه سادات متفقی، سید کمال الدین علامه، ایرج جوادی، (1397). 'بررسی وجود مالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی کپور (Cyprinus carpio)در مناطق شمال، جنوب، هراز و شهرکرد'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.131-137. magiran.com/p1827573
F. Motafeghi, S. K. Allameh, I. Javadi, (2018). 'Investigation of Malachite green existence in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and common Carp (Cyprinus carpio) flesh in the area of North and South of Iran, Haraz and Shahr e Kord', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.131-137. magiran.com/p1827573
فرزانه سادات متفقی؛ سید کمال الدین علامه؛ ایرج جوادی. "بررسی وجود مالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی کپور (Cyprinus carpio)در مناطق شمال، جنوب، هراز و شهرکرد". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 131-137. magiran.com/p1827573
F. Motafeghi; S. K. Allameh; I. Javadi. "Investigation of Malachite green existence in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and common Carp (Cyprinus carpio) flesh in the area of North and South of Iran, Haraz and Shahr e Kord", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 131-137. magiran.com/p1827573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال