ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کشاورزی، محمدحسین یارمحمدیان، محمد علی نادی خوراسگانی، (1397). روش های تدریس مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران: مطالعه کیفی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15(56)، 16-29. magiran.com/p1827658
Mehdi Keshavarzi , Mohammad Hossein Yarmohammadian, Mohammad Ali Nadi, (2018). Teaching methods based on the development of future studies in higher education in Iran: qualitative study, Curriculum Planning, 15(56), 16-29. magiran.com/p1827658
مهدی کشاورزی، محمدحسین یارمحمدیان، محمد علی نادی خوراسگانی، روش های تدریس مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران: مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1397؛ 15(56): 16-29. magiran.com/p1827658
Mehdi Keshavarzi , Mohammad Hossein Yarmohammadian, Mohammad Ali Nadi, Teaching methods based on the development of future studies in higher education in Iran: qualitative study, Curriculum Planning, 2018; 15(56): 16-29. magiran.com/p1827658
مهدی کشاورزی، محمدحسین یارمحمدیان، محمد علی نادی خوراسگانی، "روش های تدریس مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران: مطالعه کیفی"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 15، شماره 56 (1397): 16-29. magiran.com/p1827658
Mehdi Keshavarzi , Mohammad Hossein Yarmohammadian, Mohammad Ali Nadi, "Teaching methods based on the development of future studies in higher education in Iran: qualitative study", Curriculum Planning 15, no.56 (2018): 16-29. magiran.com/p1827658
مهدی کشاورزی، محمدحسین یارمحمدیان، محمد علی نادی خوراسگانی، (1397). 'روش های تدریس مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران: مطالعه کیفی'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15(56)، صص.16-29. magiran.com/p1827658
Mehdi Keshavarzi , Mohammad Hossein Yarmohammadian, Mohammad Ali Nadi, (2018). 'Teaching methods based on the development of future studies in higher education in Iran: qualitative study', Curriculum Planning, 15(56), pp.16-29. magiran.com/p1827658
مهدی کشاورزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ محمد علی نادی خوراسگانی. "روش های تدریس مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران: مطالعه کیفی". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15 ،56 ، 1397، 16-29. magiran.com/p1827658
Mehdi Keshavarzi ; Mohammad Hossein Yarmohammadian; Mohammad Ali Nadi. "Teaching methods based on the development of future studies in higher education in Iran: qualitative study", Curriculum Planning, 15, 56, 2018, 16-29. magiran.com/p1827658
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال