ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرید قنبری، محسن رحمانی ، (1396). ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی برای طبقه بندی چندبرچسبی محتوای فیلم ها به کمک متون زیرنویس آن ها، مجله مهندسی برق، 47(4)، 1599-1611. magiran.com/p1827797
F. Ghanbari, M. Rahmani , (2018). Presenting a Semantic Orientation Based Method for Multi-Label Classification of Movies Content Using Their Subtitle Texts, Journal of Electrical Engineering, 47(4), 1599-1611. magiran.com/p1827797
فرید قنبری، محسن رحمانی ، ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی برای طبقه بندی چندبرچسبی محتوای فیلم ها به کمک متون زیرنویس آن ها. مجله مهندسی برق، 1396؛ 47(4): 1599-1611. magiran.com/p1827797
F. Ghanbari, M. Rahmani , Presenting a Semantic Orientation Based Method for Multi-Label Classification of Movies Content Using Their Subtitle Texts, Journal of Electrical Engineering, 2018; 47(4): 1599-1611. magiran.com/p1827797
فرید قنبری، محسن رحمانی ، "ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی برای طبقه بندی چندبرچسبی محتوای فیلم ها به کمک متون زیرنویس آن ها"، مجله مهندسی برق 47، شماره 4 (1396): 1599-1611. magiran.com/p1827797
F. Ghanbari, M. Rahmani , "Presenting a Semantic Orientation Based Method for Multi-Label Classification of Movies Content Using Their Subtitle Texts", Journal of Electrical Engineering 47, no.4 (2018): 1599-1611. magiran.com/p1827797
فرید قنبری، محسن رحمانی ، (1396). 'ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی برای طبقه بندی چندبرچسبی محتوای فیلم ها به کمک متون زیرنویس آن ها'، مجله مهندسی برق، 47(4)، صص.1599-1611. magiran.com/p1827797
F. Ghanbari, M. Rahmani , (2018). 'Presenting a Semantic Orientation Based Method for Multi-Label Classification of Movies Content Using Their Subtitle Texts', Journal of Electrical Engineering, 47(4), pp.1599-1611. magiran.com/p1827797
فرید قنبری؛ محسن رحمانی . "ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی برای طبقه بندی چندبرچسبی محتوای فیلم ها به کمک متون زیرنویس آن ها". مجله مهندسی برق، 47 ،4 ، 1396، 1599-1611. magiran.com/p1827797
F. Ghanbari; M. Rahmani . "Presenting a Semantic Orientation Based Method for Multi-Label Classification of Movies Content Using Their Subtitle Texts", Journal of Electrical Engineering, 47, 4, 2018, 1599-1611. magiran.com/p1827797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال