ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر کارگر سامانی، اسدالله کرد ناییج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفایی، (1393). تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 13(4)، 123-140. magiran.com/p1827824
Amir Kargar Samani, Asadollah Kordnaeij, Hamid Khodadad Hosseini, Masoud Mousavi Shafaee, (2015). Impact of City Competitiveness on National Competitiveness, Journal of Business Management, 13(4), 123-140. magiran.com/p1827824
امیر کارگر سامانی، اسدالله کرد ناییج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفایی، تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1393؛ 13(4): 123-140. magiran.com/p1827824
Amir Kargar Samani, Asadollah Kordnaeij, Hamid Khodadad Hosseini, Masoud Mousavi Shafaee, Impact of City Competitiveness on National Competitiveness, Journal of Business Management, 2015; 13(4): 123-140. magiran.com/p1827824
امیر کارگر سامانی، اسدالله کرد ناییج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفایی، "تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی"، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 13، شماره 4 (1393): 123-140. magiran.com/p1827824
Amir Kargar Samani, Asadollah Kordnaeij, Hamid Khodadad Hosseini, Masoud Mousavi Shafaee, "Impact of City Competitiveness on National Competitiveness", Journal of Business Management 13, no.4 (2015): 123-140. magiran.com/p1827824
امیر کارگر سامانی، اسدالله کرد ناییج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفایی، (1393). 'تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی'، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 13(4)، صص.123-140. magiran.com/p1827824
Amir Kargar Samani, Asadollah Kordnaeij, Hamid Khodadad Hosseini, Masoud Mousavi Shafaee, (2015). 'Impact of City Competitiveness on National Competitiveness', Journal of Business Management, 13(4), pp.123-140. magiran.com/p1827824
امیر کارگر سامانی؛ اسدالله کرد ناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ سید مسعود موسوی شفایی. "تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی". فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 13 ،4 ، 1393، 123-140. magiran.com/p1827824
Amir Kargar Samani; Asadollah Kordnaeij; Hamid Khodadad Hosseini; Masoud Mousavi Shafaee. "Impact of City Competitiveness on National Competitiveness", Journal of Business Management, 13, 4, 2015, 123-140. magiran.com/p1827824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال