ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین پیشگویی، حلیمه زارع شورکی ، آرمین زارعیان، فروزان آتش زاده شوریده، محمد فرقانی، (1397). بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 - مطالعه مقطعی، مجله طب نظامی، 20(2)، 212-221. magiran.com/p1827871
Amir Hosein Pishgooie, Halime Zare Shorakie , Armin Zareiyan, Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Mohammad Forghani, (2018). Evaluation of Quality of Life and Its Effective Factors in Military Patients and Relatives with Coronary Artery Disease in Tehran, Iran, 2016- A Cross Sectional Study, Journal of Military Medicine, 20(2), 212-221. magiran.com/p1827871
امیرحسین پیشگویی، حلیمه زارع شورکی ، آرمین زارعیان، فروزان آتش زاده شوریده، محمد فرقانی، بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 - مطالعه مقطعی. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(2): 212-221. magiran.com/p1827871
Amir Hosein Pishgooie, Halime Zare Shorakie , Armin Zareiyan, Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Mohammad Forghani, Evaluation of Quality of Life and Its Effective Factors in Military Patients and Relatives with Coronary Artery Disease in Tehran, Iran, 2016- A Cross Sectional Study, Journal of Military Medicine, 2018; 20(2): 212-221. magiran.com/p1827871
امیرحسین پیشگویی، حلیمه زارع شورکی ، آرمین زارعیان، فروزان آتش زاده شوریده، محمد فرقانی، "بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 - مطالعه مقطعی"، مجله طب نظامی 20، شماره 2 (1397): 212-221. magiran.com/p1827871
Amir Hosein Pishgooie, Halime Zare Shorakie , Armin Zareiyan, Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Mohammad Forghani, "Evaluation of Quality of Life and Its Effective Factors in Military Patients and Relatives with Coronary Artery Disease in Tehran, Iran, 2016- A Cross Sectional Study", Journal of Military Medicine 20, no.2 (2018): 212-221. magiran.com/p1827871
امیرحسین پیشگویی، حلیمه زارع شورکی ، آرمین زارعیان، فروزان آتش زاده شوریده، محمد فرقانی، (1397). 'بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 - مطالعه مقطعی'، مجله طب نظامی، 20(2)، صص.212-221. magiran.com/p1827871
Amir Hosein Pishgooie, Halime Zare Shorakie , Armin Zareiyan, Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Mohammad Forghani, (2018). 'Evaluation of Quality of Life and Its Effective Factors in Military Patients and Relatives with Coronary Artery Disease in Tehran, Iran, 2016- A Cross Sectional Study', Journal of Military Medicine, 20(2), pp.212-221. magiran.com/p1827871
امیرحسین پیشگویی؛ حلیمه زارع شورکی ؛ آرمین زارعیان؛ فروزان آتش زاده شوریده؛ محمد فرقانی. "بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 - مطالعه مقطعی". مجله طب نظامی، 20 ،2 ، 1397، 212-221. magiran.com/p1827871
Amir Hosein Pishgooie; Halime Zare Shorakie ; Armin Zareiyan; Foroozan Atashzadeh Shoorideh; Mohammad Forghani. "Evaluation of Quality of Life and Its Effective Factors in Military Patients and Relatives with Coronary Artery Disease in Tehran, Iran, 2016- A Cross Sectional Study", Journal of Military Medicine, 20, 2, 2018, 212-221. magiran.com/p1827871
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال