ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن یزدانیان، کیومرث مرادی، وحید سبحانی، حامد اکبری، مریم کاظمی پور، علیرضا شمس الدینی، الهه طهماسبی، (1397). ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396، مجله طب نظامی، 20(2)، 222-230. magiran.com/p1827872
Mohsen Yazdanian, Kiumars Moradi , Vahid Sobhani, Hamed Akbari, Maryam Kazemipour, Alireza Shamsoddini, Elahe Tahmasbi, (2018). Assessing the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Conditions during Work Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to a Military College in Tehran in 2017, Journal of Military Medicine, 20(2), 222-230. magiran.com/p1827872
محسن یزدانیان، کیومرث مرادی، وحید سبحانی، حامد اکبری، مریم کاظمی پور، علیرضا شمس الدینی، الهه طهماسبی، ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396. مجله طب نظامی، 1397؛ 20(2): 222-230. magiran.com/p1827872
Mohsen Yazdanian, Kiumars Moradi , Vahid Sobhani, Hamed Akbari, Maryam Kazemipour, Alireza Shamsoddini, Elahe Tahmasbi, Assessing the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Conditions during Work Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to a Military College in Tehran in 2017, Journal of Military Medicine, 2018; 20(2): 222-230. magiran.com/p1827872
محسن یزدانیان، کیومرث مرادی، وحید سبحانی، حامد اکبری، مریم کاظمی پور، علیرضا شمس الدینی، الهه طهماسبی، "ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396"، مجله طب نظامی 20، شماره 2 (1397): 222-230. magiran.com/p1827872
Mohsen Yazdanian, Kiumars Moradi , Vahid Sobhani, Hamed Akbari, Maryam Kazemipour, Alireza Shamsoddini, Elahe Tahmasbi, "Assessing the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Conditions during Work Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to a Military College in Tehran in 2017", Journal of Military Medicine 20, no.2 (2018): 222-230. magiran.com/p1827872
محسن یزدانیان، کیومرث مرادی، وحید سبحانی، حامد اکبری، مریم کاظمی پور، علیرضا شمس الدینی، الهه طهماسبی، (1397). 'ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396'، مجله طب نظامی، 20(2)، صص.222-230. magiran.com/p1827872
Mohsen Yazdanian, Kiumars Moradi , Vahid Sobhani, Hamed Akbari, Maryam Kazemipour, Alireza Shamsoddini, Elahe Tahmasbi, (2018). 'Assessing the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Conditions during Work Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to a Military College in Tehran in 2017', Journal of Military Medicine, 20(2), pp.222-230. magiran.com/p1827872
محسن یزدانیان؛ کیومرث مرادی؛ وحید سبحانی؛ حامد اکبری؛ مریم کاظمی پور؛ علیرضا شمس الدینی؛ الهه طهماسبی. "ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396". مجله طب نظامی، 20 ،2 ، 1397، 222-230. magiran.com/p1827872
Mohsen Yazdanian; Kiumars Moradi ; Vahid Sobhani; Hamed Akbari; Maryam Kazemipour; Alireza Shamsoddini; Elahe Tahmasbi. "Assessing the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Posture Conditions during Work Time of Dentists in a Dentistry Clinic affiliated to a Military College in Tehran in 2017", Journal of Military Medicine, 20, 2, 2018, 222-230. magiran.com/p1827872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال