ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز سبحانی، وحید صفریان زنگیر، فرحناز رمضانی، (1396). بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری و با تاکید بر روش من کندال، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 4(4)، 15-29. magiran.com/p1828333
Behrouz Sobhani , Vahid Safarian Zengir, Farhnaz Ramezani, (2018). The time variations of rainfall in the plains of Ardebil using statistical analysis with an emphasis on using Mann-Kendall, Journal of Sustainability, Development and Environment, 4(4), 15-29. magiran.com/p1828333
بهروز سبحانی، وحید صفریان زنگیر، فرحناز رمضانی، بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری و با تاکید بر روش من کندال. فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1396؛ 4(4): 15-29. magiran.com/p1828333
Behrouz Sobhani , Vahid Safarian Zengir, Farhnaz Ramezani, The time variations of rainfall in the plains of Ardebil using statistical analysis with an emphasis on using Mann-Kendall, Journal of Sustainability, Development and Environment, 2018; 4(4): 15-29. magiran.com/p1828333
بهروز سبحانی، وحید صفریان زنگیر، فرحناز رمضانی، "بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری و با تاکید بر روش من کندال"، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 4، شماره 4 (1396): 15-29. magiran.com/p1828333
Behrouz Sobhani , Vahid Safarian Zengir, Farhnaz Ramezani, "The time variations of rainfall in the plains of Ardebil using statistical analysis with an emphasis on using Mann-Kendall", Journal of Sustainability, Development and Environment 4, no.4 (2018): 15-29. magiran.com/p1828333
بهروز سبحانی، وحید صفریان زنگیر، فرحناز رمضانی، (1396). 'بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری و با تاکید بر روش من کندال'، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 4(4)، صص.15-29. magiran.com/p1828333
Behrouz Sobhani , Vahid Safarian Zengir, Farhnaz Ramezani, (2018). 'The time variations of rainfall in the plains of Ardebil using statistical analysis with an emphasis on using Mann-Kendall', Journal of Sustainability, Development and Environment, 4(4), pp.15-29. magiran.com/p1828333
بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ فرحناز رمضانی. "بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری و با تاکید بر روش من کندال". فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 4 ،4 ، 1396، 15-29. magiran.com/p1828333
Behrouz Sobhani ; Vahid Safarian Zengir; Farhnaz Ramezani. "The time variations of rainfall in the plains of Ardebil using statistical analysis with an emphasis on using Mann-Kendall", Journal of Sustainability, Development and Environment, 4, 4, 2018, 15-29. magiran.com/p1828333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال