ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر میرزاده کوهشاهی، محمد امین ابریشمی راد ، (1396). تاملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی، نشریه دانش حقوق عمومی، 6(1)، 1-20. magiran.com/p1828799
Nader Mirzade Koohshahi, Mohammad Amin Abrishami Rad , (2017). Reflection on the Basis and Approach of the Guardian Council to the Non-Stipulated Discretions of the Supreme Leader in the Constitution, Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6(1), 1-20. magiran.com/p1828799
نادر میرزاده کوهشاهی، محمد امین ابریشمی راد ، تاملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی. نشریه دانش حقوق عمومی، 1396؛ 6(1): 1-20. magiran.com/p1828799
Nader Mirzade Koohshahi, Mohammad Amin Abrishami Rad , Reflection on the Basis and Approach of the Guardian Council to the Non-Stipulated Discretions of the Supreme Leader in the Constitution, Quarterly Journal of Public Law knowledge, 2017; 6(1): 1-20. magiran.com/p1828799
نادر میرزاده کوهشاهی، محمد امین ابریشمی راد ، "تاملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی"، نشریه دانش حقوق عمومی 6، شماره 1 (1396): 1-20. magiran.com/p1828799
Nader Mirzade Koohshahi, Mohammad Amin Abrishami Rad , "Reflection on the Basis and Approach of the Guardian Council to the Non-Stipulated Discretions of the Supreme Leader in the Constitution", Quarterly Journal of Public Law knowledge 6, no.1 (2017): 1-20. magiran.com/p1828799
نادر میرزاده کوهشاهی، محمد امین ابریشمی راد ، (1396). 'تاملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی'، نشریه دانش حقوق عمومی، 6(1)، صص.1-20. magiran.com/p1828799
Nader Mirzade Koohshahi, Mohammad Amin Abrishami Rad , (2017). 'Reflection on the Basis and Approach of the Guardian Council to the Non-Stipulated Discretions of the Supreme Leader in the Constitution', Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6(1), pp.1-20. magiran.com/p1828799
نادر میرزاده کوهشاهی؛ محمد امین ابریشمی راد . "تاملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی". نشریه دانش حقوق عمومی، 6 ،1 ، 1396، 1-20. magiran.com/p1828799
Nader Mirzade Koohshahi; Mohammad Amin Abrishami Rad . "Reflection on the Basis and Approach of the Guardian Council to the Non-Stipulated Discretions of the Supreme Leader in the Constitution", Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6, 1, 2017, 1-20. magiran.com/p1828799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال