ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد فلاح زاده، یحیی مزروعی ابیانه، (1396). تاملی بر صلاحیت تدوین و ارائه ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه ها و رویکردها، نشریه دانش حقوق عمومی، 6(1)، 67-88. magiran.com/p1828802
Ali Mohammad Fallahzade, Yahia Mazrooei Abyane , (2017). Reflection on the Competence of Drafting and Presenting Judicial Bills to the Assembly; Analyzing Precedents and Approaches, Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6(1), 67-88. magiran.com/p1828802
علی محمد فلاح زاده، یحیی مزروعی ابیانه، تاملی بر صلاحیت تدوین و ارائه ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه ها و رویکردها. نشریه دانش حقوق عمومی، 1396؛ 6(1): 67-88. magiran.com/p1828802
Ali Mohammad Fallahzade, Yahia Mazrooei Abyane , Reflection on the Competence of Drafting and Presenting Judicial Bills to the Assembly; Analyzing Precedents and Approaches, Quarterly Journal of Public Law knowledge, 2017; 6(1): 67-88. magiran.com/p1828802
علی محمد فلاح زاده، یحیی مزروعی ابیانه، "تاملی بر صلاحیت تدوین و ارائه ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه ها و رویکردها"، نشریه دانش حقوق عمومی 6، شماره 1 (1396): 67-88. magiran.com/p1828802
Ali Mohammad Fallahzade, Yahia Mazrooei Abyane , "Reflection on the Competence of Drafting and Presenting Judicial Bills to the Assembly; Analyzing Precedents and Approaches", Quarterly Journal of Public Law knowledge 6, no.1 (2017): 67-88. magiran.com/p1828802
علی محمد فلاح زاده، یحیی مزروعی ابیانه، (1396). 'تاملی بر صلاحیت تدوین و ارائه ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه ها و رویکردها'، نشریه دانش حقوق عمومی، 6(1)، صص.67-88. magiran.com/p1828802
Ali Mohammad Fallahzade, Yahia Mazrooei Abyane , (2017). 'Reflection on the Competence of Drafting and Presenting Judicial Bills to the Assembly; Analyzing Precedents and Approaches', Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6(1), pp.67-88. magiran.com/p1828802
علی محمد فلاح زاده؛ یحیی مزروعی ابیانه. "تاملی بر صلاحیت تدوین و ارائه ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه ها و رویکردها". نشریه دانش حقوق عمومی، 6 ،1 ، 1396، 67-88. magiran.com/p1828802
Ali Mohammad Fallahzade; Yahia Mazrooei Abyane . "Reflection on the Competence of Drafting and Presenting Judicial Bills to the Assembly; Analyzing Precedents and Approaches", Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6, 1, 2017, 67-88. magiran.com/p1828802
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال