ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج حسینی صدر آبادی، حسین آئینه نگینی، (1396). استثنائات قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی، نشریه دانش حقوق عمومی، 6(1)، 89-108. magiran.com/p1828803
Iraj Hoseini Sadrabadi, Hosein Ayene Negini , (2017). The Exceptions of the Dual Office Holding Rule in the law of Iran; From the Constitution to Ordinary Law, Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6(1), 89-108. magiran.com/p1828803
ایرج حسینی صدر آبادی، حسین آئینه نگینی، استثنائات قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی. نشریه دانش حقوق عمومی، 1396؛ 6(1): 89-108. magiran.com/p1828803
Iraj Hoseini Sadrabadi, Hosein Ayene Negini , The Exceptions of the Dual Office Holding Rule in the law of Iran; From the Constitution to Ordinary Law, Quarterly Journal of Public Law knowledge, 2017; 6(1): 89-108. magiran.com/p1828803
ایرج حسینی صدر آبادی، حسین آئینه نگینی، "استثنائات قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی"، نشریه دانش حقوق عمومی 6، شماره 1 (1396): 89-108. magiran.com/p1828803
Iraj Hoseini Sadrabadi, Hosein Ayene Negini , "The Exceptions of the Dual Office Holding Rule in the law of Iran; From the Constitution to Ordinary Law", Quarterly Journal of Public Law knowledge 6, no.1 (2017): 89-108. magiran.com/p1828803
ایرج حسینی صدر آبادی، حسین آئینه نگینی، (1396). 'استثنائات قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی'، نشریه دانش حقوق عمومی، 6(1)، صص.89-108. magiran.com/p1828803
Iraj Hoseini Sadrabadi, Hosein Ayene Negini , (2017). 'The Exceptions of the Dual Office Holding Rule in the law of Iran; From the Constitution to Ordinary Law', Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6(1), pp.89-108. magiran.com/p1828803
ایرج حسینی صدر آبادی؛ حسین آئینه نگینی. "استثنائات قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی". نشریه دانش حقوق عمومی، 6 ،1 ، 1396، 89-108. magiran.com/p1828803
Iraj Hoseini Sadrabadi; Hosein Ayene Negini . "The Exceptions of the Dual Office Holding Rule in the law of Iran; From the Constitution to Ordinary Law", Quarterly Journal of Public Law knowledge, 6, 1, 2017, 89-108. magiran.com/p1828803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال