ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی جعفروند، حدیث خوشنواز، سمیرا کاظمی، سکینه ورمزیار، معصومه قربانی ده، (1396). شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در بخش اندودونتیکس کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از تکنیک SHERPA، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 3(3)، 267-276. magiran.com/p1828864
Mojtaba Jafarvand, Hadith Khoshnvaz Mrs, Samira Kazemi, Sakineh Varmazyar , Masumeh Ghorbanideh, (2017). Identification and Assessment of Human Errors Using SHERPA in the Endodontic Department of Clinic of Dentistry Faculty, Qazvin University of Medical Sciences, Journal of Health Based Research, 3(3), 267-276. magiran.com/p1828864
مجتبی جعفروند، حدیث خوشنواز، سمیرا کاظمی، سکینه ورمزیار، معصومه قربانی ده، شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در بخش اندودونتیکس کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از تکنیک SHERPA. فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1396؛ 3(3): 267-276. magiran.com/p1828864
Mojtaba Jafarvand, Hadith Khoshnvaz Mrs, Samira Kazemi, Sakineh Varmazyar , Masumeh Ghorbanideh, Identification and Assessment of Human Errors Using SHERPA in the Endodontic Department of Clinic of Dentistry Faculty, Qazvin University of Medical Sciences, Journal of Health Based Research, 2017; 3(3): 267-276. magiran.com/p1828864
مجتبی جعفروند، حدیث خوشنواز، سمیرا کاظمی، سکینه ورمزیار، معصومه قربانی ده، "شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در بخش اندودونتیکس کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از تکنیک SHERPA"، فصلنامه پژوهش های سلامت محور 3، شماره 3 (1396): 267-276. magiran.com/p1828864
Mojtaba Jafarvand, Hadith Khoshnvaz Mrs, Samira Kazemi, Sakineh Varmazyar , Masumeh Ghorbanideh, "Identification and Assessment of Human Errors Using SHERPA in the Endodontic Department of Clinic of Dentistry Faculty, Qazvin University of Medical Sciences", Journal of Health Based Research 3, no.3 (2017): 267-276. magiran.com/p1828864
مجتبی جعفروند، حدیث خوشنواز، سمیرا کاظمی، سکینه ورمزیار، معصومه قربانی ده، (1396). 'شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در بخش اندودونتیکس کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از تکنیک SHERPA'، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 3(3)، صص.267-276. magiran.com/p1828864
Mojtaba Jafarvand, Hadith Khoshnvaz Mrs, Samira Kazemi, Sakineh Varmazyar , Masumeh Ghorbanideh, (2017). 'Identification and Assessment of Human Errors Using SHERPA in the Endodontic Department of Clinic of Dentistry Faculty, Qazvin University of Medical Sciences', Journal of Health Based Research, 3(3), pp.267-276. magiran.com/p1828864
مجتبی جعفروند؛ حدیث خوشنواز؛ سمیرا کاظمی؛ سکینه ورمزیار؛ معصومه قربانی ده. "شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در بخش اندودونتیکس کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از تکنیک SHERPA". فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 3 ،3 ، 1396، 267-276. magiran.com/p1828864
Mojtaba Jafarvand; Hadith Khoshnvaz Mrs; Samira Kazemi; Sakineh Varmazyar ; Masumeh Ghorbanideh. "Identification and Assessment of Human Errors Using SHERPA in the Endodontic Department of Clinic of Dentistry Faculty, Qazvin University of Medical Sciences", Journal of Health Based Research, 3, 3, 2017, 267-276. magiran.com/p1828864
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال