ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین ولیزادحسنلویی ، شهریار صانع، هدیه رضایی، محمدرضا عباسی خلخانه، رحیمه علیزاده اوصالو، (1396). پیامد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(2)، 21-28. magiran.com/p1829101
Shahryar Sane, Mohammad-Amin Valizaad Hasanloee , Hedye Rezaee, Mohammad-Reza Abbasi Khalkhale, Rahime Alizadeh Osalou, (2017). The outcome of upper gastrointestinal bleeding in patients admitted to intensive care unit, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(2), 21-28. magiran.com/p1829101
محمد امین ولیزادحسنلویی ، شهریار صانع، هدیه رضایی، محمدرضا عباسی خلخانه، رحیمه علیزاده اوصالو، پیامد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(2): 21-28. magiran.com/p1829101
Shahryar Sane, Mohammad-Amin Valizaad Hasanloee , Hedye Rezaee, Mohammad-Reza Abbasi Khalkhale, Rahime Alizadeh Osalou, The outcome of upper gastrointestinal bleeding in patients admitted to intensive care unit, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2017; 39(2): 21-28. magiran.com/p1829101
محمد امین ولیزادحسنلویی ، شهریار صانع، هدیه رضایی، محمدرضا عباسی خلخانه، رحیمه علیزاده اوصالو، "پیامد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 2 (1396): 21-28. magiran.com/p1829101
Shahryar Sane, Mohammad-Amin Valizaad Hasanloee , Hedye Rezaee, Mohammad-Reza Abbasi Khalkhale, Rahime Alizadeh Osalou, "The outcome of upper gastrointestinal bleeding in patients admitted to intensive care unit", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 39, no.2 (2017): 21-28. magiran.com/p1829101
محمد امین ولیزادحسنلویی ، شهریار صانع، هدیه رضایی، محمدرضا عباسی خلخانه، رحیمه علیزاده اوصالو، (1396). 'پیامد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(2)، صص.21-28. magiran.com/p1829101
Shahryar Sane, Mohammad-Amin Valizaad Hasanloee , Hedye Rezaee, Mohammad-Reza Abbasi Khalkhale, Rahime Alizadeh Osalou, (2017). 'The outcome of upper gastrointestinal bleeding in patients admitted to intensive care unit', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(2), pp.21-28. magiran.com/p1829101
محمد امین ولیزادحسنلویی ؛ شهریار صانع؛ هدیه رضایی؛ محمدرضا عباسی خلخانه؛ رحیمه علیزاده اوصالو. "پیامد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،2 ، 1396، 21-28. magiran.com/p1829101
Shahryar Sane; Mohammad-Amin Valizaad Hasanloee ; Hedye Rezaee; Mohammad-Reza Abbasi Khalkhale; Rahime Alizadeh Osalou. "The outcome of upper gastrointestinal bleeding in patients admitted to intensive care unit", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39, 2, 2017, 21-28. magiran.com/p1829101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال