ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن احتشامی نیا، طاهره علی مرادی، (1397). نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج، فصلنامه سفینه، 15(57)، 173-186. magiran.com/p1829595
Mohsen Ehtashaminia, Tahere Alimoradi, (2018). A Review over the traditions about reasons of the descent of the first verses of Surah al-Maarij, Safineh, 15(57), 173-186. magiran.com/p1829595
محسن احتشامی نیا، طاهره علی مرادی، نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج. فصلنامه سفینه، 1397؛ 15(57): 173-186. magiran.com/p1829595
Mohsen Ehtashaminia, Tahere Alimoradi, A Review over the traditions about reasons of the descent of the first verses of Surah al-Maarij, Safineh, 2018; 15(57): 173-186. magiran.com/p1829595
محسن احتشامی نیا، طاهره علی مرادی، "نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج"، فصلنامه سفینه 15، شماره 57 (1397): 173-186. magiran.com/p1829595
Mohsen Ehtashaminia, Tahere Alimoradi, "A Review over the traditions about reasons of the descent of the first verses of Surah al-Maarij", Safineh 15, no.57 (2018): 173-186. magiran.com/p1829595
محسن احتشامی نیا، طاهره علی مرادی، (1397). 'نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج'، فصلنامه سفینه، 15(57)، صص.173-186. magiran.com/p1829595
Mohsen Ehtashaminia, Tahere Alimoradi, (2018). 'A Review over the traditions about reasons of the descent of the first verses of Surah al-Maarij', Safineh, 15(57), pp.173-186. magiran.com/p1829595
محسن احتشامی نیا؛ طاهره علی مرادی. "نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج". فصلنامه سفینه، 15 ،57 ، 1397، 173-186. magiran.com/p1829595
Mohsen Ehtashaminia; Tahere Alimoradi. "A Review over the traditions about reasons of the descent of the first verses of Surah al-Maarij", Safineh, 15, 57, 2018, 173-186. magiran.com/p1829595
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال