ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد جمالی، بهزاد جمالی، هاشم یعقوبی، (1396). بررسی سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 60(6)، 767-778. magiran.com/p1830039
Ssjjad Jamali , Behzad Jamali, Hashem Yagoubi, (2018). Evaluation of serum level of homocysteine in patients with ischemic stroke, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 60(6), 767-778. magiran.com/p1830039
سجاد جمالی، بهزاد جمالی، هاشم یعقوبی، بررسی سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1396؛ 60(6): 767-778. magiran.com/p1830039
Ssjjad Jamali , Behzad Jamali, Hashem Yagoubi, Evaluation of serum level of homocysteine in patients with ischemic stroke, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2018; 60(6): 767-778. magiran.com/p1830039
سجاد جمالی، بهزاد جمالی، هاشم یعقوبی، "بررسی سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 60، شماره 6 (1396): 767-778. magiran.com/p1830039
Ssjjad Jamali , Behzad Jamali, Hashem Yagoubi, "Evaluation of serum level of homocysteine in patients with ischemic stroke", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 60, no.6 (2018): 767-778. magiran.com/p1830039
سجاد جمالی، بهزاد جمالی، هاشم یعقوبی، (1396). 'بررسی سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 60(6)، صص.767-778. magiran.com/p1830039
Ssjjad Jamali , Behzad Jamali, Hashem Yagoubi, (2018). 'Evaluation of serum level of homocysteine in patients with ischemic stroke', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 60(6), pp.767-778. magiran.com/p1830039
سجاد جمالی؛ بهزاد جمالی؛ هاشم یعقوبی. "بررسی سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 60 ،6 ، 1396، 767-778. magiran.com/p1830039
Ssjjad Jamali ; Behzad Jamali; Hashem Yagoubi. "Evaluation of serum level of homocysteine in patients with ischemic stroke", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 60, 6, 2018, 767-778. magiran.com/p1830039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال