ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ذاکریان، سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، (1397). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی، نشریه مدیریت ورزشی، 39، 741-762. magiran.com/p1830683
Alireza Zakerian , Seyed Fazlollah Ghods Mirheydari, Homaila Takali, (2018). An Investigation of Factors Affecting Attitude and Purchase Intention of Counterfeit Sport Shoes, Sport Management, 39, 741-762. magiran.com/p1830683
علیرضا ذاکریان، سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی. نشریه مدیریت ورزشی، 1397؛ 39: 741-762. magiran.com/p1830683
Alireza Zakerian , Seyed Fazlollah Ghods Mirheydari, Homaila Takali, An Investigation of Factors Affecting Attitude and Purchase Intention of Counterfeit Sport Shoes, Sport Management, 2018; 39: 741-762. magiran.com/p1830683
علیرضا ذاکریان، سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، "بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی"، نشریه مدیریت ورزشی ،39 (1397): 741-762. magiran.com/p1830683
Alireza Zakerian , Seyed Fazlollah Ghods Mirheydari, Homaila Takali, "An Investigation of Factors Affecting Attitude and Purchase Intention of Counterfeit Sport Shoes", Sport Management no. 39 (2018): 741-762. magiran.com/p1830683
علیرضا ذاکریان، سید فضل الله قدس میرحیدری، همیلا تکلی، (1397). 'بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی'، نشریه مدیریت ورزشی، 39، صص.741-762. magiran.com/p1830683
Alireza Zakerian , Seyed Fazlollah Ghods Mirheydari, Homaila Takali, (2018). 'An Investigation of Factors Affecting Attitude and Purchase Intention of Counterfeit Sport Shoes', Sport Management, 39, pp.741-762. magiran.com/p1830683
علیرضا ذاکریان؛ سید فضل الله قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی. "بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی". نشریه مدیریت ورزشی، 39 ، 1397، 741-762. magiran.com/p1830683
Alireza Zakerian ; Seyed Fazlollah Ghods Mirheydari; Homaila Takali. "An Investigation of Factors Affecting Attitude and Purchase Intention of Counterfeit Sport Shoes", Sport Management, 39, 2018, 741-762. magiran.com/p1830683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال