ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی صلاح ، (1396). تاثیر اقدامات اصلاحی مورگان شوستر آمریکایی و صف بندی های موجود در برابر آن در اواخر دوره قاجار، نشریه پژوهشهای ایران شناسی، 7(1)، 67-87. magiran.com/p1830720
Mahdi Salah , (2017). The Effects, Allies and Enemies of Morgan Shuster's Financial Measures in the Late Qajar Period, Iranian Studies, 7(1), 67-87. magiran.com/p1830720
مهدی صلاح ، تاثیر اقدامات اصلاحی مورگان شوستر آمریکایی و صف بندی های موجود در برابر آن در اواخر دوره قاجار. نشریه پژوهشهای ایران شناسی، 1396؛ 7(1): 67-87. magiran.com/p1830720
Mahdi Salah , The Effects, Allies and Enemies of Morgan Shuster's Financial Measures in the Late Qajar Period, Iranian Studies, 2017; 7(1): 67-87. magiran.com/p1830720
مهدی صلاح ، "تاثیر اقدامات اصلاحی مورگان شوستر آمریکایی و صف بندی های موجود در برابر آن در اواخر دوره قاجار"، نشریه پژوهشهای ایران شناسی 7، شماره 1 (1396): 67-87. magiran.com/p1830720
Mahdi Salah , "The Effects, Allies and Enemies of Morgan Shuster's Financial Measures in the Late Qajar Period", Iranian Studies 7, no.1 (2017): 67-87. magiran.com/p1830720
مهدی صلاح ، (1396). 'تاثیر اقدامات اصلاحی مورگان شوستر آمریکایی و صف بندی های موجود در برابر آن در اواخر دوره قاجار'، نشریه پژوهشهای ایران شناسی، 7(1)، صص.67-87. magiran.com/p1830720
Mahdi Salah , (2017). 'The Effects, Allies and Enemies of Morgan Shuster's Financial Measures in the Late Qajar Period', Iranian Studies, 7(1), pp.67-87. magiran.com/p1830720
مهدی صلاح . "تاثیر اقدامات اصلاحی مورگان شوستر آمریکایی و صف بندی های موجود در برابر آن در اواخر دوره قاجار". نشریه پژوهشهای ایران شناسی، 7 ،1 ، 1396، 67-87. magiran.com/p1830720
Mahdi Salah . "The Effects, Allies and Enemies of Morgan Shuster's Financial Measures in the Late Qajar Period", Iranian Studies, 7, 1, 2017, 67-87. magiran.com/p1830720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال