ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جعفری، زهره رمضانپور، مسعود ستاری، (1397). تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان)، نشریه زیست شناسی کاربردی، 30(2)، 55-75. magiran.com/p1830737
Fateme Jafarari , Zohreh Ramezan Pouur, Masoud Sattari, (2018). Variations of phytoplankton community structure related to water quality in the south-western coasts of the Caspian Sea (Guilan province- Iran), Journal of Applied Biology, 30(2), 55-75. magiran.com/p1830737
فاطمه جعفری، زهره رمضانپور، مسعود ستاری، تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان). نشریه زیست شناسی کاربردی، 1397؛ 30(2): 55-75. magiran.com/p1830737
Fateme Jafarari , Zohreh Ramezan Pouur, Masoud Sattari, Variations of phytoplankton community structure related to water quality in the south-western coasts of the Caspian Sea (Guilan province- Iran), Journal of Applied Biology, 2018; 30(2): 55-75. magiran.com/p1830737
فاطمه جعفری، زهره رمضانپور، مسعود ستاری، "تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان)"، نشریه زیست شناسی کاربردی 30، شماره 2 (1397): 55-75. magiran.com/p1830737
Fateme Jafarari , Zohreh Ramezan Pouur, Masoud Sattari, "Variations of phytoplankton community structure related to water quality in the south-western coasts of the Caspian Sea (Guilan province- Iran)", Journal of Applied Biology 30, no.2 (2018): 55-75. magiran.com/p1830737
فاطمه جعفری، زهره رمضانپور، مسعود ستاری، (1397). 'تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان)'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 30(2)، صص.55-75. magiran.com/p1830737
Fateme Jafarari , Zohreh Ramezan Pouur, Masoud Sattari, (2018). 'Variations of phytoplankton community structure related to water quality in the south-western coasts of the Caspian Sea (Guilan province- Iran)', Journal of Applied Biology, 30(2), pp.55-75. magiran.com/p1830737
فاطمه جعفری؛ زهره رمضانپور؛ مسعود ستاری. "تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان)". نشریه زیست شناسی کاربردی، 30 ،2 ، 1397، 55-75. magiran.com/p1830737
Fateme Jafarari ; Zohreh Ramezan Pouur; Masoud Sattari. "Variations of phytoplankton community structure related to water quality in the south-western coasts of the Caspian Sea (Guilan province- Iran)", Journal of Applied Biology, 30, 2, 2018, 55-75. magiran.com/p1830737
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال